Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας Επιμελητή/Επιμελήτριας Καθαριότητας στο Κέντρο Ημέρας της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για το Κέντρο Ημέρας της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work), στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κ.α.) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις υλοποιεί προγράμματα για την παιδική προστασία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του νεοαφιχθέντα προσφυγικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για την δημιουργία ενός μηχανισμού εντοπισμού και προστασίας ανηλίκων που βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας/επισφαλείς συνθήκες ως εναλλακτική στην προστατευτική φύλαξη. 

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Επιμελητής/Επιμελήτρια Καθαριότητας, πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως), στο Κέντρο Ημέρας της ΑΡΣΙΣ που δραστηριοποιείται η ομάδα Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο (Street Work), στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε συναφείς θέσεις (τουλάχιστον 5 ετών).
 • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές).
 • Ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Εθελοντική εργασία.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Καθήκοντα:

 • Ο έλεγχος των συνθηκών υγιεινής και η καθαριότητα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κέντρου Ημέρας.
 • Τον έλεγχο  του βασικού εξοπλισμού καθαριότητας και την ενημέρωση του υπεύθυνου προμηθειών για τυχόν ελλείψεις.
 • Την  ενημέρωση του υπεύθυνου προμηθειών για ζητήματα όπως, ανάγκες σε καθαριστικά είδη, βλάβες και φθορές οι οποίες κατά την κρίση του/της αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού ή/και των ωφελούμενων.
 • Την υποχρέωση ευθυγράμμισης με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του/της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.
 • Αναφέρεται στον υπεύθυνο προμηθειών και στον υπεύθυνο του Κέντρου Ημέρας.
 • Δεσμεύεται προς τήρηση εχεμύθειας και της αρχής της εμπιστευτικότητας.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω email, στο streetwork.vacancies@gmail.com, έως και την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021, στις 16:00, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Επιμελητή/Επιμελήτριας Καθαριότητας στο Κέντρο Ημέρας».

Οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Αν κληθούν σε συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσουν, προς επίδειξη, τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου.
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).

Υποψήφιοι/ες που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el