Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τη παρακάτω θέση: 

Mία θέση (1) Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΩΡ-011

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3-6 μήνες.

Θέση Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης σχολής στον τομέα των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και πολιτικών επιστημών ή πτυχίο σχετικό με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή πτυχίο Παιδαγωγικής.
 • Γνώση του εγχειριδίου Compass – Compasito.
 • Εκπαίδευση στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Προϋπηρεσία σε παρεμβάσεις σε σχολεία.
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Να χρησιμοποιεί τα εργαλεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων Compass – Compasito για την διεξαγωγή παρεμβάσεων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολεία, εκπαιδευτικούς κι άλλες κοινωνικές ομάδες. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις κατά τις οποίες καθηγητές και μαθητές (ή άλλες ομάδες) γνωρίζουν τα εγχειρίδια, εκπαιδεύονται στο περιεχόμενό τους και στη χρήση τους
 • Τη διαρκή εκπαίδευση κι ανανέωση των εκπαιδευτικών εργαλείων με νέες μεθόδους
 • Την επικοινωνία και την οργάνωση των παρεμβάσεων με τους διευθυντές και τους δασκάλους/εκπαιδευτικούς των σχολείων
 • Την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων που θα χρησιμοποιηθούν στις παρεμβάσεις
 • Υποχρεωτική παράδοση μηνιαίων αναφορών
 • Την εκπόνηση τελικής αναφοράς σχετικά με το αποτέλεσμα της παρέμβασης
 • Τη συμμόρφωσή με του κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας της οργάνωσης.
 • Στήριξη συναδέλφων στα εξειδικευμένα ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανηλίκων στη δομή (συμπεριλαμβανομένου την ομάδα street work)
 • Αναφέρεται στον συντονιστή προγράμματος καθώς και της δομής
 • Την υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση. 

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

* οι ώρες απασχόλησης κατά τους θερινούς μήνες είναι 28 εβδομαδιαίως

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 20/10/2020, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων»: 

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 26/10/2020 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 27/10/2020.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el