Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα/Πολιτιστικού Διαμεσολαβητή – Φαρσί, Νταρί, Παστού (πλήρους απασχόλησης) για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (StreetWork) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας (πλήρους απασχόλησης) για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (StreetWork) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κ.α.) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο: Η ΑΡΣΙΣ Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο «National Emergency Response Mechanism for Unaccompanied Minors in Precarious Living Conditions in Thessaloniki, as alternative to protective custody»,  το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Εντοπισμού και Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – άστεγων ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε συνεργασία με την ομάδα Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο (StreetWork) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Φαρσί, Νταρί, Παστού
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.

Επιθυμητά προσόντα

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία.

Καθήκοντα:

 • Να είναι σε θέση να αποδώσει ορθά και κατά τρόπο εύληπτο τους εμπειρικούς καθώς επίσης και τους ιδιαίτερους νομικούς όρους που αφορούν στην προσωπική και τη νομική κατάσταση του κάθε εξυπηρετούμενου.
 • Να γνωρίζει τον εμπιστευτικό ρόλο του και να δεσμεύεται προς τήρηση εχεμύθειας και της αρχής της εμπιστευτικότητας.
 • Να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως ̟πολιτισμικού διαμεσολαβητή.
 • Να διερμηνεύει όσο το δυνατόν ακριβέστερα, µη προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία της επικοινωνίας.
 • Να είναι ενημερωμένος σχετικά με το θέμα της συνεδρίας, ώστε να είναι σε θέση να αποδώσει σωστά και κατά τρόπο εύληπτο όλα τα στοιχεία της συνομιλίας.
 • Να πραγματοποιεί συνοδείες σε δημόσιες αρχές, σε υπηρεσίες, σε ιατρικές δομές, σε σχολεία κ.α.
 • Να μεταφράζει έγγραφα από τα Ελληνικά στη γλώσσα που γνωρίζει και αντίστροφα.
 • Να συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Να συνοδεύει τις ομάδες StreetWork τόσο κατά την πραγματοποίησης της κοινωνικής εργασίας στο δρόμο, όσο και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο παρέμβασης της ομάδας.
 • Να παρέχει τις υπηρεσίες του και στο Κέντρο Ενημέρωσης στα γραφεία της ομάδας του StreetWork στη Θεσσαλονίκη.
 • Να ευθυγραμμίζεται με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2022 με πιθανότητα ανανέωσης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους ως και την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση streetwork.vacancies@gmail.com, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί, Νταρί, Παστόύ».

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Λόγω του επείγοντος, κατάλληλοι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται σε συνέντευξη και να προσλαμβάνονται πριν την λήξη του χρόνου της προκήρυξης

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el