Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» της ΑΡΣΙΣ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

AMIF TAME 2022

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 947
Ημερομηνία: 10/10/2022

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Ανατολική Θεσσαλονίκη
προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί/ Νταρί
Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.
Θέση Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί πλήρους απασχόλησης
Απαραίτητα προσόντα:
 Άριστη γνώση Φαρσί/Νταρί (προφορικό και γραπτό λόγο)
 Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
 Γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
 Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)
 Προηγούμενη απασχόληση σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
 Εθελοντική εργασία
 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (αγγλικά)
Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:
 Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια
 Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές)
και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και Αργιών
Καθήκοντα:
 Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στα πλαίσια υλοποίησης του
προγράμματος είτε δια ζώσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είτε τηλεφωνικά και
online (π.χ. skype, webex) στις πόλεις των Ιωαννίνων και της Κοζάνης.
 Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του
προγράμματος και στους ανήλικους, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών
και με πλήρη εχεμύθεια.
 Συνοδεία των ανηλίκων σε διάφορες υπηρεσίες και νοσοκομεία όταν κρίνεται
απαραίτητο.
 Συνδρομή στη λήψη πληροφοριών κοινωνικού και νομικού ενδιαφέροντος από τους
κοινωνικούς επιστήμονες και τους νομικούς του προγράμματος.
 Κάνει βάρδιες (πρωινές, απογευματινές, βραδινές) περνώντας από τα σπίτια, ελέγχοντας
την παρουσία των παιδιών και αντιμετωπίζοντας θέματα που μπορεί να εντοπίζει ή να
προκύπτουν

 Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα
του, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.


Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο pylistaff.arsis@gmail.com έως
τις 16/10/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί
στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Ανατολική Θεσσαλονίκη»:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση(Για τη θέση του
  διερμηνέα η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνεκτιμηθεί θετικά, ωστόσο σε
  περίπτωση μη αποστολής ο υποψήφιος θα συμπεριληφθεί κανονικά στη διαδικασία
  αξιολόγησης)
  Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της
  αστυνομικής ταυτότητας
 4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, (εφόσον υπάρχουν)
  Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω
  έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.
  Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία
  αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των
  ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
  Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 17/10/2022 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη
  δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις
  17/10/2022.
  Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης είτε online (skype, webex) στις 18/10/2022.
  Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων
  σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε. Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα
  δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο
  Μητρώο Μελών ΜΚΟ.
  *Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται
  αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε
  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97
  περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του
  Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος
  διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.
el