Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή Φαρσί, πλήρους απασχόλησης για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (Σπάρτης 9) στη Θεσσαλονίκη.

Sticker website EKT GR HighRes 1

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τη παρακάτω θέση:  

Μία θέση (1) Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή ΩΡ-005

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι 3-6 μήνες.

Θέση Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώση Φαρσί κι Ελληνικών  
 • Γνώση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο στις Κοινωνικών Επιστημών ή Παιδαγωγικής
 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και/ή Αγγλικών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Να είναι το πρόσωπο κλειδί στη διαδικασία της επικοινωνίας και της σωστής μεταβίβασης της πληροφορίας και στα δυο μέρη: στελέχη και παιδιά/εφήβους και γονείς.
 • Να λειτουργεί ως το οικείο πρόσωπο στη φάση της υποδοχής και της διαδικασίας ένταξης και ως αγωγός ώστε η εκτίμηση των πληροφοριών και των στοχευόμενων δράσεων για τους ανήλικους να έχουν την ακρίβεια και τη σωστή αξιολόγηση.
 • Να λειτουργεί ως εκπαιδευτής για τα στελέχη στην κατανόηση των στερεοτύπων, των στάσεων και αντιλήψεων των παιδιών και των οικογενειών που πρόσφατα έχουν έρθει στη χώρα αλλά και ως εκπαιδευτής στην προσαρμογή των παιδιών και των γονέων στα δεδομένα του νέου περιβάλλοντος.
 • Υποχρεωτική καθημερινή τήρηση γραπτού αρχείου.
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου 
 • Συνεισφορά για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους ωφελούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού και οργάνωσης του υποστηρικτικού πλαισίου, στις εποπτείες και στις διαδικασίες συντονισμού και στις ομάδες κοινότητας.
 • Όσο το δυνατόν ακριβέστερη διερμηνεία και την πιστή μεταφορά των λεγομένων τόσο των φιλοξενούμενων όσο και των εργαζόμενων της δομής.
 • Σεβασμός του κώδικα συμπεριφοράς εργαζομένων για την προστασία ανηλίκων.
 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας οπουδήποτε κριθεί απαραίτητο. Ο χώρος ορίζεται από τη συντονίστρια, την κοινωνική υπηρεσία, τη νομική υπηρεσία και οποιοδήποτε άλλο μέλος σύμφωνα με τις ανάγκες τις εκάστοτε δραστηριότητες.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Συνοδεία των ωφελούμενων εκτός δομής.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 23/08/2020,

τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή»:

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας / άδειας διαμονής στην Ελλάδα
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 28/8/2020 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 31/8/2020.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el