Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Ψυχολόγων, μερικής απασχόλησης για τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Καβάλα και τα Ιωάννινα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Ψυχολόγους μερικής απασχόλησης για τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Καβάλα και τα Ιωάννινα. 

Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 12 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 01/09/2020.

Περιγραφή καθηκόντων:

Οι Ψυχολόγοι των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης λειτουργούν ως τα καθημερινά πρόσωπα αναφοράς των φιλοξενούμενων ανηλίκων. Λαμβάνουν το κοινωνικό ιστορικό του ανήλικου και διερευνούν πιθανά προβλήματα, αιτήματα και δυσκολίες προσαρμογής και διαβίωσης.  Bοηθούν τους ανήλικους να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες διαβίωσης ώστε να φροντίζουν τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται απλές καθημερινές καταστάσεις και προβλήματα, με στόχο την ομαλή κοινωνική ένταξη. 

Συμβάλλουν στην ψυχολογική ενδυνάμωση των ανηλίκων και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή τους καταρτίζοντας  το Ατομικό Σχέδιο Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος δραστηριοτήτων, και τους ωθούν να πάρουν πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στη σταδιακή ενδυνάμωση και ένταξή τους.  

Ειδικότερα :

 • Είναι υπεύθυνοι για την λήψη ιστορικού και τυχών ευαλωτοτήτων, την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση καθώς και την κατάδειξη των κοινωνικών αναγκών των φιλοξενουμένων ανηλίκων από την άφιξή τους ως και την αναχώρηση. 
 • Παρέχουν ψυχολογική ενδυνάμωση στους φιλοξενούμενους μέσω τακτικών ατομικών ή ομαδικών συνεδριών και κάνουν παραπομπές σε άλλους επαγγελματίες, σε φορείς ή υπηρεσίες .
 • Αναλαμβάνουν την οργάνωση του ατομικού φακέλου (κοινωνικό ιστορικό, εξετάσεις, παραπομπές, εντοπισμός αιτημάτων και αναγκών, κατάρτιση ατομικού σχεδίου υποστήριξης) κάθε φιλοξενούμενου.
 • Σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα καταρτίζουν και επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Υποστήριξης (ΑΣΥ) βάσει των αναγκών και των δεξιοτήτων του κάθε ανηλίκου, σεβόμενοι πάντα το πολιτισμικό του υπόβαθρο και τις επιθυμίες του. 
 • Μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων στοχεύουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων διαβίωσης, αυτοσυντήρησης  και σταδιακής αυτονόμησης των φιλοξενούμενων ανηλίκων.
 • Συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα έντυπα αποτύπωσης του έργου τους και συντάσσουν σχετικές εκθέσεις.
 • Συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις προσωπικού , μοιράζονται με την διεπιστημονική ομάδα σημαντικές πληροφορίες (ιατρικά, εκπαιδευτικά, νομικά κ.α.) και συνεργάζονται με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού, προκειμένου να εποπτεύουν από κοινού την κατάσταση των ανηλίκων και να επιλύσουν τυχόν διαφορές ή δυσκολίες που ανακύπτουν.
 • Στην περίπτωση που φιλοξενούμενος ανήλικος μεταφερθεί σε άλλη δομή, είναι  υπεύθυνοι για την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση του φορέα που θα τον αναλάβει 
 • Συνεργάζονται και ενημερώνουν τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, αν δεν υπάρχει, τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για θέματα ή προβλήματα που προκύπτουν με τους ανηλίκους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Συμμετέχουν στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Αναφέρονται  στον Γενικό Συντονιστή του Προγράμματος.
 • Οφείλουν να λειτουργούν στο πλαίσιο του επαγγελματικού του ρόλου, να διατηρούν μια επαγγελματική σχέση με τους ανήλικους και να μην μοιράζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Έχουν λάβει γνώση και οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τον Κώδικα Αρχών και Αξιών για τις εργαζόμενες, τους εργαζόμενους και τα μέλη της ΑΡΣΙΣ και τον Κώδικα Προστασίας για τα Παιδιά και τη Νεότητα της ΑΡΣΙΣ, όπως είναι αναρτημένοι στο site της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών Ψυχολογίας από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
 • Συναφή εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο 
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο 
 • Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.
 • Άδεια Οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 17/08/2020 και ώρα 15:00 μ.μ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.thessaloniki@arsis.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» και το όνομα της πόλης που τους ενδιαφέρει (για παράδειγμα ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες: Ιωάννης Κουτούδης,  Τμήμα Ανάπτυξης, 2310.526150. 

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el