Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών πλήρους απασχόλησης, για τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Καβάλα και τα Ιωάννινα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς πλήρους απασχόλησης για Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την Καβάλα και τα Ιωάννινα. 

Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 12 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 01/09/2020.

Περιγραφή καθηκόντων:

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης λειτουργούν ως το καθημερινό πρόσωπο αναφοράς των ανηλίκων. Λαμβάνουν το κοινωνικό ιστορικό του ανηλίκου και διερευνούν για τυχόν ευαλωτότητες.  Στο πλαίσιο του ρόλου τους βοηθούν τους ανήλικους να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες διαβίωσης ώστε να φροντίζουν τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται απλές καθημερινές καταστάσεις και προβλήματα, με στόχο την ομαλή κοινωνική τους ένταξη. 

Παρακολουθούν την κατάσταση των ανηλίκων και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στην κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος δραστηριοτήτων, και τους ωθούν να πάρουν πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στη σταδιακή ενδυνάμωση και ένταξή τους. 

Ειδικότερα:

 • Είναι υπεύθυνοι για την λήψη του κοινωνικού ιστορικού και τυχών ευαλωτοτήτων, την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση καθώς και την κατάδειξη των κοινωνικών αναγκών των φιλοξενουμένων ανηλίκων και συντάσσουν κοινωνικές εκθέσεις.
 • Παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη στους φιλοξενούμενους μέσω τακτικών ατομικών συνεδριών και κάνουν παραπομπές σε ψυχολόγο ή άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε φορείς ή υπηρεσίες .
 • Αναλαμβάνουν την οργάνωση του ατομικού φακέλου (κοινωνικό ιστορικό, εξετάσεις, παραπομπές, εντοπισμός αιτημάτων και αναγκών, κατάρτιση ατομικού σχεδίου υποστήριξης) κάθε φιλοξενούμενου.
 • Σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα καταρτίζουν και επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Υποστήριξης (ΑΣΥ) βάσει των αναγκών και των δεξιοτήτων του κάθε ανηλίκου, σεβόμενοι πάντα το πολιτισμικό του υπόβαθρο και τις επιθυμίες του. Μεριμνούν για τον σχεδιασμό υποστήριξης των φιλοξενούμενων ανηλίκων και για την διασφάλιση της  ενεργούς συμμετοχής του ίδιου του ανηλίκου στον σχεδιασμό του ΑΣΥ. 
 • Επιλαμβάνονται της υλοποίησης του ΑΣΥ, ενημερώνοντας τον ανήλικο για το πρόγραμμα μαθημάτων,  δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης καθώς και των υποχρεώσεων του και υποστηρίζουν ενεργά τη συμμετοχή του σε αυτό, με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαβίωσης και αυτό-συντήρησης και σταδιακής αυτονόμησης του.
 • Συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα έντυπα αποτύπωσης του έργου τους και συντάσσουν σχετικές εκθέσεις. 
 • Συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις προσωπικού  και συνεργάζονται με την υπόλοιπη ομάδα, προκειμένου να εξετάζουν  από κοινού τις υποθέσεις των ανηλίκων φιλοξενούμενων και να επιλύσουν τυχόν διαφορές ή δυσκολίες που ανακύπτουν.
 • Αναλαμβάνουν συνοδείες σε δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υγείας.

• Παραπέμπουν τους ανηλίκους σε προγράμματα αναζήτησης της οικογένειας, όπου χρειάζεται και εάν αυτό σύμφωνο με το βέλτιστο συμφέρον τους. 

 • Υποστηρίζουν και προωθούν τα κοινωνικά δικαιώματα των φιλοξενουμένων, διευρύνοντας και αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικο–προνοιακών  παροχών, υπηρεσιών.  
 • Αναλαμβάνουν την εκπαίδευση και υποστήριξη των προς ενηλικίωση φιλοξενουμένων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας (ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, εκπαιδευτικά εργαστήρια, σύνδεση με χώρους παραγωγής, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών). 

• Στην περίπτωση που φιλοξενούμενος ανήλικος μεταφερθεί σε άλλη δομή, είναι  υπεύθυνοι για την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση του φορέα που θα τον αναλάβει 

• Συνεργάζονται και ενημερώνουν τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, αν δεν υπάρχει, του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για θέματα ή προβλήματα που προκύπτουν με τους ανηλίκους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

• Συμβάλλουν στη διασύνδεση των εποπτευόμενων διαμερισμάτων με την κοινότητα και συμμετέχουν σε προγράμματα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης της κοινότητας. 

• Συμμετέχουν στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

• Αναφέρονται  στον Γενικό Συντονιστή του Προγράμματος.

• Οφείλουν να λειτουργούν στο πλαίσιο του επαγγελματικού του ρόλου, να διατηρούν μια επαγγελματική σχέση με τους ανήλικους και να μην μοιράζονται τα προσωπικά του δεδομένα. Έχουν λάβει γνώση και οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τον Κώδικα Αρχών και Αξιών για τις εργαζόμενες, τους εργαζόμενους και τα μέλη της ΑΡΣΙΣ και τον Κώδικα Προστασίας για τα Παιδιά και τη Νεότητα της ΑΡΣΙΣ, όπως είναι αναρτημένοι στο site της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημιακής (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικής (Τ.Ε.Ι.) Εκπαίδευσης
 • Συναφή εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα:

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  Προσφυγικό/Μεταναστευτικό, Δημόσιο Διεθνές, Παιδική Προστασία κ.α) 

• Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στο προσφυγικό/μεταναστευτικό 

• Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο

• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

• Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.

•    Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 17/08/2020 και ώρα 15:00 μ.μ , στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.thessaloniki@arsis.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» και το όνομα της πόλης που τους ενδιαφέρει (για παράδειγμα ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ). 

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες: Ιωάννης Κουτούδης,  Τμήμα Ανάπτυξης, 2310.526150. 

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el