Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη μιας θέσης εργασίας στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: Θ 13614

Ημερομηνία: 17/06/2022

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 θέση  φύλακα-φροντιστή/ιας (έκτακτο προσωπικό).

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί δομή φιλοξενίας για ευάλωτες οικογένειες και μόνες ενήλικες γυναίκες σε κύηση/λοχεία, που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.  Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης (συντονιστής φορέας) και της ΑΡΣΙΣ (εταίρος φορέας) στο πλαίσιο  του έργου «Επιχορήγηση Ν.Π. Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki» με κωδικό ΟΠΣ5089178, το οποίο υλοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΑΕ6552).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 16/07/2022 έως 31/12/2022.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου.
 • Καλή γνώση Η/Υ.
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας.
 • Εμπειρία σε κοινωνικά προγράμματα.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
 • Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο.
 • Εμπειρία σε δομές ή υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινή, απογευματινή, βραδινή βάρδια) τις καθημερινές, τις επίσημες & κατ’ έθιμο αργίες και τα Σαββατοκύριακα.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, οργάνωσης και συντονισμού, διαθεσιμότητας και ευελιξίας.
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών σε ευάλωτες ομάδες, της πολιτισμικής διαφορετικότητας, των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα απασχόλησης καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες περιπτώσεις.

Καθήκοντα:

O/Η φύλακας-φροντιστής/ια θα απασχολείται στο «Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο» στη Θεσσαλονίκη καλύπτοντας πάγιες ανάγκες της δομής ήτοι τις κανονικές άδειες μελών του προσωπικού (φύλακες/φροντιστές, καθαρίστρια), τις επίσημες & κατ’ έθιμο αργίες αλλά και τις έκτακτες περιπτώσεις όπως είναι οι άδειες ασθενείας. Βασική αρμοδιότητα του/της φύλακα-φροντιστή/ιας είναι η υλοποίηση ενεργειών που στόχο έχουν τη διατήρηση  των ασφαλών συνθηκών διαβίωσης και προστασίας των διαμενόντων. Στο «Φιλοξενείο» παρέχονται στεγαστικές και υποστηρικτικές ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες με τη δυναμικότητα του ξενώνα να ανέρχεται στα 21 άτομα (ενήλικες και παιδιά).

Τα κύρια καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης εργασίας είναι:

 • Υπηρεσίες φύλαξης του χώρου (πρωινή, μεσημεριανή και βραδινή βάρδια).
 • Εποπτεία του χώρου σε όλη τη διάρκεια της βάρδιας και καθοδήγηση των διαμενόντων ως προς την ορθή τήρηση των κανόνων διαβίωσης.
 • Εφαρμογή των άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαμενόντων όπως επίσης και των εργαζομένων στη δομή.
 • Υλοποίηση ενεργειών που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της δομής όπως είναι η παραλαβή της παρεχόμενης ημερήσιας σίτισης των διαμενόντων, η καταγραφή ή/και η υλοποίηση τεχνικών εργασιών σε φθορές που μπορεί να προκύψουν στον εξοπλισμό του κτιρίου, η παροχή ειδών οικιακής χρήσης και ατομικής υγιεινής στους διαμένοντες, η χρήση του πάγιου εξοπλισμού της δομής (όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια), η άμεση ενημέρωση του συντονιστή σε περίπτωση κρίσης.
 • Ενεργή συμμετοχή στις καθημερινές δράσεις που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός κοινοτικού και συνεργατικού κλίματος μεταξύ των διαμενόντων αλλά και του προσωπικού.
 • Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων που τηρούνται στη δομή όπως είναι το ημερήσιο βιβλίο βάρδιας, το βιβλίο άφιξης και αποχώρησης στο χώρο εργασίας και αφορούν την καταγραφή των καθηκόντων κατά τη διάρκεια της βάρδιας εργασίας.
 • Συνεργασία και ενημέρωση του συντονιστή της δομής και του γενικού συντονιστή για θέματα που άπτονται της εσωτερικής ζωής και λειτουργίας της δομής.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού της δομής.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): έως και 40 ώρες σε περιόδους αδειών του βοηθητικού προσωπικού, των επίσημων & κατ’ έθιμο αργιών.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 24/06/2022 στις 12:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση ΦΥΛΑΚΑ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΙΑΣ (έκτακτο προσωπικό)- Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης,).

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).
 4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).

Υποψήφιοι/ες που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν έως τις 27/06/2022 και οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 28/06/2022.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 29/06/2022 και 30/06/2022.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el