Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη εκπαιδευτή Ελληνικής γλώσσας μερικής απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος: 

«Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF

Θέση: Εκπαιδευτικός Ελληνικής γλώσσας μερικής απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης:

 • Η οργάνωση κι ανάληψη τμημάτων διδασκαλίας Ελληνικής γλώσσας για τους ανηλίκους.
 • Η προσαρμογή του χρόνου των μαθημάτων, του περιεχομένου και της σύνθεσης της ομάδας στις απαιτήσεις των θρησκευτικών υποχρεώσεων, των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών κι άλλων δραστηριοτήτων.
 • Ο εντοπισμός τυχόντων μαθησιακών δυσκολιών.
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και η συμμετοχή στην κατάρτιση του εξατομικευμένου σχεδίου υποστήριξης.
 • Η συνοδεία των εξυπηρετούμενων εκτός δομής.
 • Η φροντίδα για την παραγωγή υλικού που ενισχύει την εκπαιδευτική διδασκαλία.
 • Η φροντίδα για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα.
 • Την προετοιμασία της υποδοχής των παιδιών, την ενημέρωσή τους και την διαδικασία ένταξής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της δομής.
 • Τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης της κοινότητας.
 • Υποχρεωτική καθημερινή τήρηση γραπτού αρχείου.
 • Υποχρεωτική παράδοση αναφορών.
 • Τη συμμόρφωση με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας της οργάνωσης.
 • Αναφέρεται στον συντονιστή εκπαιδευτικού προγράμματος και στον συντονιστή της δομής.
 • Την υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι  (Σχολή Ελληνικής φιλολογίας)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία σε υποστήριξη παιδιών προσφύγων/μεταναστών.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης κι ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα οργάνωσης κι εποπτείας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης,
 • Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Εκπαίδευση στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Γνώση του πλαισίου παιδικής προστασίας
 • Γνώση του πλαισίου ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη εθελοντική εργασία
 • Γνώση μίας από τις γλώσσες των εξυπηρετούμενων (φαρσί, αραβικά, νταρί, ουρντού, κλπ)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 20 (απογευματινές ώρες)

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 28/01/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση εκπαιδευτικού Ελληνικής γλώσσας μερικής απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη»

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 30/01/2022 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 31/01/2022.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης από 01/02/2022 έως 02/02/2022. 

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Ξένης/ων Γλώσσας/ων
 4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

el