Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη δύο Θέσων παιδαγωγών στη Θεσσαλονίκη.

espa ΚΥΝ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τη παρακάτω θέση:  

Δύο θέσεις (2) Παιδαγωγών ΩΡ-008

Θέση παιδαγωγού μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι δημοτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγών, θετικών και φυσικών επιστημών, φιλολογίας, ειδικών παιδαγωγών και καλών τεχνών.
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία σε υποστήριξη παιδιών με κοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Εκπαίδευση στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Γνώση του πλαισίου ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (πχ. επαγγελματική εκπαίδευση)
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Η οργάνωση και ανάληψη τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας για τα μαθήματα του σχολείου, εκμάθησης ελληνικών, αγγλικών για τους ανηλίκους και τμήματα εκμάθησης άλλων γλωσσών με την υποστήριξη εθελοντών.
 • Η ευθύνη λειτουργίας των τμημάτων και των εκπαιδευτικών δράσεων της Δομής.
 • Η προσαρμογή του χρόνου των μαθημάτων, του περιεχομένου και της σύνθεσης της ομάδας στις απαιτήσεις των θρησκευτικών υποχρεώσεων, των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων.
 • Ο εντοπισμός τυχόντων μαθησιακών δυσκολιών.
 • Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και η συμμετοχή στην κατάρτιση του εξατομικευμένου σχεδίου υποστήριξης.
 • Η συνοδεία των φιλοξενουμένων εκτός δομής.
 • Η συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Η φροντίδα για την παραγωγή υλικού που ενισχύει την εκπαιδευτική διδασκαλία.
 • Η φροντίδα για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα.
 • Την προετοιμασία της υποδοχής των παιδιών, την ενημέρωσή τους και την διαδικασία ένταξής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της δομής.
 • Τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης της κοινότητας.
 • Υποχρεωτική καθημερινή τήρηση γραπτού αρχείου.
 • Υποχρεωτική παράδοση αναφορών.
 • Τη συμμόρφωση με του κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας της οργάνωσης.
 • Αναφέρεται στον συντονιστή εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Την υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση. 

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 30

Διάρκεια Θέσης: 3-6 μήνες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 25/09/2020, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Παιδαγωγού»: 

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 28/9/2020 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 29/9/2020.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

el