Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη 1 θέσης Streetworker – Υπεύθυνου του Κινητού Σχολείου για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος: 

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση:Streetworker – Υπεύθυνος του Κινητού Σχολείου για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Περιγραφή θέσης

 • Εντοπισμός των ανηλίκων που δεν έχουν πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον
 • Εντοπισμός των αναγκών των παιδιών που ζουν και εργάζονται στο δρόμο
 • Μεταφορά του Κινητού Σχολείου στις περιοχές όπου χρειάζεται σχετική παρέμβαση
 • Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών και την εξοικείωση με τη μαθησιακή διαδικασία.
 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός του προγράμματος που παρουσιάζει το Κινητό Σχολείο και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα βασικών γνώσεων, όπως ο γραμματισμός, ανάγνωση και αρίθμηση, προσωπική υγιεινή, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση προβληματικών καταστάσεων γνώση των δικαιωμάτων, στην οικογένεια ή στον κοινωνικό περίγυρο.
 • Σχεδιασμός, μαζί με τις οικογένειες των παιδιών, ενεργειών υποστήριξης όλης της κοινότητας στην κατεύθυνση της παιδικής προστασίας.
 • Επίσκεψη σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιούνται εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε σύγχρονα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως τα δικαιώματα των παιδιών, ο ρατσισμός, η παιδική εργασία, η βία.
 • Επίσκεψη σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την σχολική εγγραφή των ανηλικών και την υποστήριξη της πορείας τους.
 • Σύνδεση των οικογενειών με τις κοινωνικές υπηρεσίες στη πόλη.
 • Σχεδιασμός και την συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη.
 • Οργάνωση εργαστηρίων ενημέρωσης σε δημόσιους χώρους, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.
 • Υποχρεωτική καθημερινή τήρηση γραπτού αρχείου.
 • Υποχρεωτική παράδοση αναφορών.
 • Σσυμμόρφωσή με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Αναφέρεται στον συντονιστή προγράμματος καθώς και της δομής
 • Συνοδεία των εξυπηρετούμενων σε υπηρεσίες.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση. 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σε κοινωνικές και παιδαγωγικές επιστήμες (Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογία, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικής)
 • Τουλάχιστον τριετή (3 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα περιθωριοποίησης των ανηλίκων και παιδικής προστασίας.
 • Τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία εργασίας με το Κινητό Σχολείο
 • Προϋπηρεσία σε παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες γειτονιές και καταυλισμούς (προσφύγων)
 • Γνώση του χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης κι ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης κι εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας
 • Εκπαίδευση στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική εργασία κι εκμετάλλευση / εμπορία ανθρώπων.
 • Γνώση του πλαισίου ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων (πχ. αγορά εργασίας, επαγγελματική εκπαίδευση, στέγαση, κλπ)
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 8/11/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Streetworker – Υπεύθυνος του Κινητού Σχολείου για την πόλη της Θεσσαλονίκης – STW01».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Ξένης/ων Γλώσσας/ων
 5. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 11/11/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 12/11/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης από 13/11/2021 έως 15/11/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el