Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη 1 θέσης Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων μερικής απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος: 

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF

Θέση: Εκπαιδευτής ανθρωπίνων δικαιωμάτων μερικής απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης:

 • Χρήση εργαλείων ανθρωπίνων δικαιωμάτων Compass – Compasito για την διεξαγωγή παρεμβάσεων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχολεία, εκπαιδευτικούς κι άλλες κοινωνικές ομάδες. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις κατά τις οποίες καθηγητές και μαθητές (ή άλλες ομάδες) γνωρίζουν τα εγχειρίδια, εκπαιδεύονται στο περιεχόμενό τους και στη χρήση τους
 • Η διαρκή εκπαίδευση κι ανανέωση των εκπαιδευτικών εργαλείων με νέες μεθόδους
 • Η επικοινωνία και την οργάνωση των παρεμβάσεων με τους διευθυντές και τους δασκάλους/ εκπαιδευτικούς των σχολείων
 • Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού κι εγχειριδίων που θα χρησιμοποιηθούν στις παρεμβάσεις
 • Η εκπόνηση τελικής αναφοράς σχετικά με το αποτέλεσμα της παρέμβασης
 • Παιδαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα.
 • Διαμόρφωση προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης και σύνταξη σχεδίων εργασίας.
 • Διαχείριση ατομικών σχεδίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Διαθεματική διδασκαλία και διδασκαλία βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Διασύνδεση και συνεργασία με δημόσιες δομές τυπικής εκπαίδευσης
 • Κοινωνική ένταξη κι ενδυνάμωση εξυπηρετούμενων.
 • Συνεργασία με τις υπηρεσίες του τομέα εκπαίδευσης της οργάνωσης και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Η φροντίδα για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα
 • Η φροντίδα για την παραγωγή υλικού που ενισχύει την εκπαιδευτική διδασκαλία
 • Υποχρεωτική παράδοση μηνιαίων αναφορών
 • Η συμμόρφωσή με του κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας της οργάνωσης.
 • Στήριξη συναδέλφων στα εξειδικευμένα ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανηλίκων στη δομή (συμπεριλαμβανομένου την ομάδα street work)
 • Αναφέρεται στον συντονιστή προγράμματος καθώς και της δομής
 • Η υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικής σχολής ή πτυχίο ΑΕΙ με εκπαιδευτική επάρκεια.
 • Γνώση των εγχειριδίων Compass – Compasito.
 • Τουλάχιστον τριετή (3 έτη) εμπειρία εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία σε παρεμβάσεις σε σχολεία.
 • Διεξαγωγή εργαστηρίων δημιουργικής έκφρασης
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά μεταναστών / προσφύγων, παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών / εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της θέσης.
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 20 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 16/11/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων μερικής απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη  – HCAC10».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Ξένης/ων Γλώσσας/ων
 5. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 18/11/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 19/11/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης από 20/11/2021 έως 22/11/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el