Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα στο πρόγραμμα φιλοξενίας νεαρών ενηλίκων «Κοινωνικά Διαμερίσματα» στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα φιλοξενίας νεαρών ενηλίκων «Κοινωνικά Διαμερίσματα» στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Επιστήμονα, κατά προτίμηση με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ως τις 31/6/2019, με προοπτική ανανέωσης μέχρι το τέλος του έτους.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Τίτλος σπουδών Πτυχίου ή Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνιολόγου ή Ψυχολόγου ή άλλος τίτλος σπουδών ανθρωπιστικού χαρακτήρα,
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται),
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τριών ετών σε συναφές αντικείμενο,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Εργασιακής Συμβουλευτικής,
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση γαλλικών ή αραβικών),
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της Θέσης,
 •  Άδεια οδήγησης,
 •  Εμπειρία εργασίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα,
 • Προηγούμενη εθελοντική προσφορά.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας,
 •  Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα.

Καθήκοντα:

 • Παρατηρεί και αξιολογεί τις συνολικές ανάγκες των φιλοξενούμενων (συναισθηματικές, διαπροσωπικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές κτλ.),
 • Παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο,
 • Καταρτίζει ατομικό σχέδιο δράσης (σε συνεργασία με τον Συντονιστή και το προσωπικό των Κοινωνικών Διαμερισμάτων) και παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησής του,
 • Όποτε κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις αναγκαίες παραπομπές σε δομές και υπηρεσίες είτε της ΑΡΣΙΣ είτε της κοινότητας προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες και δυσκολίες των φιλοξενούμενων,
 • Πραγματοποιεί συνοδείες εκτός της δομής, αν χρειαστεί (π.χ. σε ψυχιατρικές ή ιατρικές υπηρεσίες),
 • Εποπτεύει την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών καθώς και τις δραστηριότητες των εθελοντών,
 • Αναλαμβάνει τη συστηματική και τακτική συνεργασία με τους ωφελούμενους για εμψύχωση, ενδυνάμωση, ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενεργοποίηση και προετοιμασία λήψης απόφασης για την ένταξη τους στην κοινότητα και την αυτονόμηση τους από τα διαμερίσματα, αξιολογώντας από κοινού με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας τις προόδους και τους στόχους,
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων,
 • Συμμετέχει στη συγκρότηση των εθελοντικών ομάδων, της εκπαίδευσης και της εποπτείας των εθελοντών/ντριών και των φοιτητών/τριών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση,
 • Αναλαμβάνει την εκπαίδευση και υποστήριξη των προς ενηλικίωση φιλοξενουμένων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας (ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, εκπαιδευτικά εργαστήρια, σύνδεση με χώρους παραγωγής, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών),
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Τόπος Εργασίας: Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο socialapartmentsthess@arsis.gr έως τις 06/05/2019 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Επιστήμονα».

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 •  Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών        
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται),
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον ζητηθούν),
 • Συναφείς βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/κατάρτισης/εκπαίδευσης (εφόσον ζητηθούν).

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 10/05/2019 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 13/05/2019.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 14/05/2019 έως 15/05/2019.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el