Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

logo amif kai tame 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18
/2020 για την ανάδειξη αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΗΣ, ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, ΠΥΛΑΙΑ), ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.069,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 45.965,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

CPV 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου, 45442110-1 Υπηρεσίες βαφής κτιρίων, 45261910-6, Εργασίες επισκευής στέγης, 45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων , 453200006 μόνωση, 45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΗΣ, ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ, ΠΥΛΑΙΑ), ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020 , η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 2855/φ.38/28-11-2019 2η Τροποποιητική Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου, 45442110-1 Υπηρεσίες βαφής κτιρίων, 45261910-6, Εργασίες επισκευής στέγης, 45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων, 45320000-6 μόνωση,

45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον /τους Ανάδοχο/ους έως 31-12-2020.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ΟΜΑΔΕΣ και ΤΜΗΜΑΤΑ, σύμφωνα με τον πίνακα παρακάτω συνημμένο αρχείο της περίληψης του διαγωνισμού*.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.069,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 45.965,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μια ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

  •   Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τα τμήματα και τις ομάδες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες .
  •   Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποια ΟΜΑΔΑ ή ΤΜΗΜΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα.
  •   Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως τις 31-12-2020, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα.
  •   Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .
  •   Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ ( καθαρή αξία) .
  •   Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης σε μειωμένη αξία για κάθε ΟΜΑΔΑ ή/και ΤΜΗΜΑ σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας του, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση αξίας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
  •   Για την παρούσα σύμβαση προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας για συμπληρωματικές εργασίες, υπηρεσίες ή αγαθά, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν εκ των προτέρων , δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και τα οποία κατέστησαν αναγκαία μετά την έναρξη των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και σε συνάφεια ή ως επακόλουθο ή εξαιτίας αυτών. Το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ και ΟΜΑΔΕΣ της παρούσας σύμβασης, τμηματικά ή άπαξ , και η αξία του δεν θα υπερβαίνει σωρευτικά το δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον της αξίας της αρχικής σύμβασης .
  •   Η παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής και το αργότερο έως τις 31-12-2020 .
  •   Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται στις 14/10/2020 , ημέρα Τετάρτη ώρα 12.00 μ.μ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 27-10-2020 , ημέρα Τρίτη και

ώρα 17.00 μ.μ.. . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί στις 02-11-2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 (έξι) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, δηλαδή έως 28-04-2020.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

*Για την περίληψη της διακήρυξης με όλες τις ΟΜΑΔΕΣ και ΤΜΗΜΑΤΑ πατήστε εδώ.

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα Ι- Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα ΙΙ- Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα ΙΙΙ- ΤΕΥΔ πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα ΙΙΙ- ΤΕΥΔ (αρχείο pdf) πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα IV- Yπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα V-Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα VI- Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πατήστε εδώ.

el