Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 112/2021 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την υλοποίηση διαφόρων εργασιών για τα διαμερίσματα που μισθώνει η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) στην Αθήνα και στην Νήσο Χίο στα πλαίσια του Προγράμματος ΕSTIA 2021 (ΜΙS 5092059), που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία), για την ανάδειξη αναδόχου ανά ΤΜΗΜΑ και ανά ΟΜΑΔΑ. Τα τμήματα είναι δύο, δηλαδή της Αθήνας και της Νήσου Χίου και στις ΟΜΑΔΕΣ αναφέρονται οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν στα διαμερίσματα.  Οι εργασίες για την ανάδειξη του Αναδόχου, με

*Το τμήμα Β’ του διαγωνισμού παίρνει παράταση μέχρι τις 19/8/21 και ώρα 12.00 μ.μ.

CPV:50750000-7                Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων

CPV:50531100-7                Συντήρηση καυστήρα

CPV:50700000-2                Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου

CPV:50730000-1                Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων

CPV:45310000-3                Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

CPV:50000000-5                Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

CPV:45330000-9                Υδραυλικές εργασίες

CPV:44520000-1                Κλειδαριές για πόρτες

CPV:45422100-2                Ξυλουργικές εργασίες    

,έχουν προϋπολογισμό 118.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 147.312,00 € με το Φ.Π.Α.

Η προκηρυσσόμενη συμφωνία -πλαίσιο αφορά στη δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του Προγράμματος ΕSTIA 2021», (ΚΩΔ. ΜΙS 5092059), που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η προκηρυσσόμενη συμφωνία – πλαίσιο αφορά στο χρονικό διάστημα από την σύναψή της μέχρι την 31/12/2021 και υποδιαιρείται σε δύο ΤΜΗΜΑΤΑ και επτά ΟΜΑΔΕΣ εργασιών με τον αντίστοιχο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ 1: ΑΘΗΝΑ (99 διαμερίσματα)  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€): 20.000,00 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€): 24.800,00 €
ΤΜΗΜΑ 2: ΧΙΟΣ (76 διαμερίσματα)  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€): 98.800,00 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€): 122.512,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 118.800,00 €
ΦΠΑ 24% 28.512,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 147.312,00 €
   
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 20.000,00 €  
ΟΜΑΔΑ Β: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20.800,00 €  
ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 20.000,00 €  
ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 18.000,00 €  
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ 15.000,00 €  
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 10.000,00 €  
ΟΜΑΔΑ Η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ & ΡΟΛΑ 15.000,00 €  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 118.800,00  
ΦΠΑ 24% 28.512,00 €  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 147.312,00 €  
     

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 4782/2021, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 09/07/2021 ημέρα Παρασκευή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 24/07/2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 π.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία, περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ ενός, περισσοτέρων ή όλων των ΤΜΗΜΑΤΩΝ. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τις ομάδες και τα τμήματα, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες. Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποια από τις Ομάδες ή τα Τμήματα της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έως τις 31/12/2021 από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Διευκρινήσεις προς τον οποιοδήποτε υποψήφιο Ανάδοχο παρέχονται όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.3 της παρούσας διακήρυξης. Στα έγγραφα της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται και λίστες με αναλυτικές πληροφορίες για τα διαμερίσματα που μισθώνει η Οργάνωση σε Αττική και Νήσο Χίο. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), θα πρέπει να έχουν καταθέσει πλήρως και ευκρινώς συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται όπως ο Νόμος αναφέρει και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 210-8259880 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση estiasupplies.arsis@gmail.com.

Για την περίληψη πατήστε εδώ

Για το τεύχος της διακήρυξης πατήστε εδώ

Για το παράρτημα Ι πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙΙ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙΙΙ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙV πατήστε εδώ

Για το παράρτημα V πατήστε εδώ

Για τις διευθύνσεις των διαμερισμάτων πατήστε εδώ

el