Add Your Heading Text Here

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2020 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ)

logo amif kai tame 1

της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.738,56€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 79.934,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

CPV : 55320000-9.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία«ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη ( ΕΛΛΗ) .

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

(CPV) : 55320000-9.

Η προμήθεια των υπηρεσιών θα γίνει με προσφυγή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον /τους Ανάδοχο/ους έως 31-12-2020.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ΟΜΑΔΕΣ και ΤΜΗΜΑΤΑ , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά υπηρεσίες στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544) , η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 2855/φ.38/28-11-2020 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. , έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου

Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους,

ΟΜΑΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 13% ΣΕ ΕΥΡΩ
ΟΜΑΔΑ Ι ΤΜΗΜΑ 1 ΔΟΜΗ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ 22.939,20 25.921,30
ΤΜΗΜΑ 2 ΔΟΜΗ ΠΥΛΑΙΑΣ 22.939,20 25.921,30
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.878,40 51.842,59
ΟΜΑΔΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ 3 ΔΟΜΗ ΕΛΛΗ- ΑΛΕΞ/ΛΗ 24.860,16 28.091,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.738,56 79.934,57
  •   Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.738,56€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 79.934,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% .
  •   Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές για μια ή για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ της ζητούμενης προμήθειας. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας μιας ΟΜΑΔΑΣ ή/και ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
  •   Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για μια από τις ΟΜΑΔΕΣ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού.
  •   Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . Η προσφερόμενη τιμή αφορά το ημερήσιο κόστος σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά φιλοξενούμενο . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την προετοιμασία, παρασκευή και την διανομή των έτοιμων γευμάτων καθώς και το κόστος μεταφοράς των γευμάτων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ). Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της ΑΡΣΙΣ και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
  •   Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια υπηρεσιών σίτισης για κάθε Δομή φιλοξενίας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης, είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στις Δομές κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης .
  •   Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας για κάθε ΟΜΑΔΑ και για κάθε ΤΜΗΜΑ αυτής σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας της ΟΜΑΔΑΣ ή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, πέρα του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 28/05/2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 12/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» κατά την 18/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ . και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 19/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ..

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8 μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, δηλαδή έως 12-02-2021.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, για κάθε ΟΜΑΔΑ , που συμμετέχει.

Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΤΕΥΔ, πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών πατήστε εδώ.

el