Add Your Heading Text Here

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ05/2021 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.).

tame

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ05/2021
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

για   τις   Δομές φιλοξενίας  ασυνόδευτων  ανηλίκων  της  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική  Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη  (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα

της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.).

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.637,56 € χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 40.273,89 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης  συνολικής αξίας  35.637,56 € χωρίς ΦΠΑ και 40.273,89 € ευρώ με ΦΠΑ

CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες, Πυλαίας), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) , στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά υπηρεσίες στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “ΜΕΤΟΙΚΟΣ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5131449, στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» (“Reinforcing the UAM Reception and Accommodation System in Greece”) και της υπ’ αρ. 2089/16-07-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Α/Α Πρόσκλησης 5025), και έχει λάβει Κωδικό Σ.Α.Ε.: 755/2. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Bοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2,  διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ΤΜΗΜΑΤΑ και ΟΜΑΔΕΣ σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΤΜΗΜΑ 1 (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 838,75 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 1.827,50 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.283,12 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 5.949,37 €

ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 86,60 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 267,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.755,08 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.108,68 €

ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 968,56 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 1.327,50 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.018,53 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.314,59 €

ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 297,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.184,36 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.481,36 €

ΤΜΗΜΑ 5 (ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 187,90 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 175,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.028,33 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.391,23 €

ΤΜΗΜΑ 6 (ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 1.497,00 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 2.207,50 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5.354,87 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.059,37 €

ΤΜΗΜΑ 7 (ΑΘΗΝΑ)

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 2.036,91 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ 1.699,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.597,05 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.332,96 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 35.637,56

ΦΠΑ 13% 4.628,86 €

ΦΠΑ 24% 7,47 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 40.273,89 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α 5.912,72 €

ΟΜΑΔΑ Β 7.503,50 €

ΟΜΑΔΑ Γ 22.221,34 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 35.637,56 €

ΦΠΑ 13% 4.628,86 €

ΦΠΑ 24% 7,47 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ             40.273,89 €

 • Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το χρονικό διάστημα από 10/09/2021 και σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή της σύμβασης με τον /τους  Ανάδοχο/ους  έως 31-12-2021, με δυνατότητα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον μήνες και με κριτήριο  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά ΤΜΗΜΑ και ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία). Στην τιμή́ περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες  κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από́ το Φ.Π.Α., για την μεταφορά των ειδών στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 
 • Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μια ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ .  Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας  της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 • Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά  τις ομάδες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες . 
 • Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποιο ΤΜΗΜΑ ή ΟΜΑΔΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού  για τα υπόλοιπα.
 • Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών σίτισης για κάθε Δομή φιλοξενίας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας  είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία  δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στις Δομές κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης.
 • Η παροχή των ειδών της σύμβασης θα γίνεται εβδομαδιαίως,  ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής και το αργότερο έως τις 31-12-2021.
 •  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η  10/09/2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 27/09/2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα  15.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 • Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,  για κάθε ΟΜΑΔΑ  των ζητούμενων υπηρεσιών, στην οποία συμμετέχουν με την προσφορά τους.
 • Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η αποσφράγιση των (υπό)φακέλων των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  και «Οικονομική Προσφορά κατά την 30/09/2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ  
 • Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
 • Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
 • Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατίας αριθ.30–Θεσσαλονίκη, ΤΚ54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Για το παράρτημα Ι πατήστε εδώ

Για το παράρτημα II πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙΙΙ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙV πατήστε εδώ

Για το παράρτημα V πατήστε εδώ

el