Add Your Heading Text Here

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ03/2021 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ)

tame

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ03/2021
για την ανάδειξη αναδόχου παροχής  υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ) της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για Β’ εξάμηνο 2021.

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.738,56€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 79.934,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  με δικαίωμα προαίρεσης  συνολικής αξίας  29.474,40€ χωρίς ΦΠΑ και 33.306,07€   ευρώ με ΦΠΑ 13%. 

 CPV : 55320000-9.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη ( ΕΛΛΗ) .

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά υπηρεσίες στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544) , η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον  εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 2855/φ.38/28-11-2019 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1044/31-03-2021 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.,, έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 και Σ.Α.Ε. 719/2 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση , το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55320000-9.

Η  παρούσα σύμβαση    υποδιαιρείται  σε ΟΜΑΔΕΣ  , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 30

Εκτιμώμενη δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 22.939,20 € με δικαίωμα προαίρεσης: 9.558,00€

Εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. : 25.921,30 € με δικαίωμα προαίρεσης: 10.800,54€

ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 30

Εκτιμώμενη δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.: 22.939,20 € με δικαίωμα προαίρεσης: 9.558,00€

Εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α: 25.921,30 € με δικαίωμα προαίρεσης: 10.800,54€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

Εκτιμώμενη δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.: 45.878,40€ με δικαίωμα προαίρεσης: 19.116,00€

Εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α: 51.842,60€ με δικαίωμα προαίρεσης: 21.601,08€

ΟΜΑΔΑ Β:ΔΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 26

Εκτιμώμενη δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.: 24.860,16 € με δικαίωμα προαίρεσης: 10.358,40€

Εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α: 28.091,98 € με δικαίωμα προαίρεσης: 11.704,99€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενη δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.:70.738,56 € με δικαίωμα προαίρεσης: 29.474,40€

Εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α:  79.934,58 € με δικαίωμα προαίρεσης: 33.306,07€

  • Η προμήθεια των υπηρεσιών θα γίνει με προσφυγή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το χρονικό διάστημα από 10/08/2021 και σε κάθε περίπτωση από την υπογραφή της σύμβασης με τον /τους  Ανάδοχο/ους  έως 31-12-2021.Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 70.738,56 € χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 79.934,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%   και προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης συνολικής αξίας  29.474,40 € χωρίς ΦΠΑ και 33.306,07 € ευρώ με ΦΠΑ 13%.
  • Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές  για μια ή για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ της ζητούμενης προμήθειας. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας μιας ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
  • Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για μια από τις ΟΜΑΔΕΣ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού.  
  • Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . Η προσφερόμενη τιμή αφορά το ημερήσιο κόστος σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά φιλοξενούμενο . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες  κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την προετοιμασία, παρασκευή  και την διανομή των έτοιμων γευμάτων καθώς και το κόστος μεταφοράς των γευμάτων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία)  και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ).
  • Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της  ΑΡΣΙΣ  και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
  • Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια υπηρεσιών σίτισης για κάθε Δομή φιλοξενίας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της Διακήρυξης,  είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία  δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στις Δομές κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης  .
·Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας για κάθε  ΟΜΑΔΑ  αυτής σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας της ΟΜΑΔΑΣ, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, πέρα  του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
·Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η  31/05/2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 15/06/2021,  ημέρα Τρίτη και ώρα  18.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
·Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  κατά την 17/06/2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ . και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 18/06/2021   ημέρα Παρασκευή   και ώρα 11.00 π.μ..  
  •  Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8 μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, δηλαδή έως 12-02-2021.
  • Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,  για κάθε ΟΜΑΔΑ , που συμμετέχει.
  • Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Για την περίληψη διακήρυξης πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

Για το παράρτημα Ι –  Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ

Για το Παράρτημα II – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙΙΙ – ΤΕΥΔ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το παράρτημα V – Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ

Για το παράρτημα VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών πατήστε εδώ

el