Add Your Heading Text Here

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ) της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2018

logo-amif kai tame

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής  υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ). 

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον  εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2017ΣΕ73720006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους. 

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 55320000-9.

Η προμήθεια των υπηρεσιών θα γίνει με προσφυγή σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το χρονικό διάστημα από την σύναψη  της σύμβασης με τον /τους  Ανάδοχο/ους  έως 31-12-2018.

  Η  παρούσα σύμβαση    υποδιαιρείται  σε ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ  και ΤΜΗΜΑΤΑ , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΠίνακαςΗ συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 133.840,05 € χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 165.961,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % .

  • Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές για μια ή για όλες τις ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ της ζητούμενης προμήθειας. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας μιας ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ή/και ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  • Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για μια από τις ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού.
  • Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . Η προσφερόμενη τιμή αφορά το ημερήσιο κόστος σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά φιλοξενούμενο . Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την προετοιμασία και την διανομή των έτοιμων γευμάτων καθώς και το κόστος μεταφοράς των γευμάτων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία)  και στην Αλεξανδρούπολη (ΕΛΛΗ). Ισότιμες θεωρούνται

οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της  ΑΡΣΙΣ  και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

  • Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια υπηρεσιών σίτισης για κάθε Δομή φιλοξενίας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας  είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής , η οποία  δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στις Δομές κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των εξασφαλισθέντων πιστώσεων.
  • Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας για κάθε ΥΠΟΟΜΑΔΑ  και για κάθε ΤΜΗΜΑ αυτής σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας, πέρα  του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
  • Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 16/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 31/05/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
  • Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 270 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  • Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,  για κάθε Υποομάδα , που συμμετέχει.
  • Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατία ΤΚ 54624) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

 
Δείτε  εδώ την πρόσκληση 7/2018 συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία).
 
Δείτε το ΤΕΥΔ για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα εδώ.
 
Δείτε το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα εδώ.
 

 

Κατεβάστε το σύνολο των εννιά (9) εγγράφων της αρχικής προκήρυξης από εδώ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1.2018.ΚΗΜΔΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΤΕΥΔ
Περίληψη διακήρυξης
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1η.18.5.2018

el