Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 1 άτομο για τη θέση Παιδαγωγού/Εκπαιδευτικού Ελληνικής γλώσσας, πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ UNICEF 2022

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 1 άτομο για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη  το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος: «Homework and Creative Activities Center» και χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση: Παιδαγωγός/Εκπαιδευτικός Ελληνικής γλώσσας, πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης:

 • Οργάνωση κι ανάληψη τμημάτων διδασκαλίας Ελληνικής γλώσσαςγια τους ανηλίκους.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων κοινωνικοποίησης, ένταξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνονται στους ωφελούμενους
 • Εντοπισμός μαθησιακών δυσκολιών.
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και συμμετοχή στην κατάρτιση του εξατομικευμένου σχεδίου υποστήριξης.
 • Συνοδεία των εξυπηρετούμενων εκτός δομής.
 • Την αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων για την ένταξη των παιδιών σε όσο το δυνατό περισσότερα προγράμματα, καθώς και την αναζήτηση συμπράξεων για την εκπόνηση δραστηριοτήτων.
 • Φροντίδα για την παραγωγή υλικού που ενισχύει την εκπαιδευτική διδασκαλία.
 • Φροντίδα για την καλή κατάσταση του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται τα μαθήματα και η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για μάθημα.
 • Προετοιμασία της υποδοχής των παιδιών, την ενημέρωσή τους και την διαδικασία ένταξής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της δομής.
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης της κοινότητας.
 • Υποχρεωτική καθημερινή τήρηση γραπτού αρχείου.
 • Υποχρεωτική παράδοση αναφορών.
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας της οργάνωσης.
 • Αναφέρεται στον συντονιστή του εκπαιδευτικού προγράμματος και στον συντονιστή της δομής.
 • Υποχρεωτική συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση. 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι Παιδαγωγικών Σχολών (Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά προτίμηση ή Ελληνικής Φιλολογίας/ Ιστορίας-Αρχαιολογίας/ Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας/ Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής/ Φιλοσοφίας)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία σε υποστήριξη παιδιών προσφύγων/μεταναστών.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης κι ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα οργάνωσης κι εποπτείας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης,
 • Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Εκπαίδευση στο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Γνώση του πλαισίου παιδικής προστασίας
 • Γνώση του πλαισίου ένταξης των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη εθελοντική εργασία
 • Γνώση μίας από τις γλώσσες των εξυπηρετούμενων (φαρσί, αραβικά, νταρί, ουρντού, ουκρανικά, ρωσικά κλπ)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ειδικότερα στην Ειδική Εκπαίδευση.
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 21/10/2022 στις 17:00 τα κάτωθι με τίτλο «Παιδαγωγός/Εκπαιδευτικός Ελληνικής γλώσσας, πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Ξένης/ων Γλώσσας/ων
 4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el