Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή του Έβρου, στο πλαίσιο του έργου Harmonizing Protection Practices in Greece (HARP), τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

IOM ARSIS EU 2022

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή του Έβρου, στο πλαίσιο του έργου Harmonizing Protection Practices in Greece (HARP), τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας: Δικηγόρος

Επιχειρησιακό κέντρο : ΚΥΤ Φυλακίου,Ορεστιάδα Έβρου

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 24/06/2022 μέσω email στο arsishelpdesk@gmail.com τα κάτωθι, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Δικηγόρου».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Δικηγόρου στην περιοχή του Έβρου

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο/η δικηγόρος παιδικής προστασίας θα παρέχει  τεχνικές συμβουλές και θα έχει  ουσιαστική συμβολή στην πραγμάτωση της έννοιας του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Η ανάληψη δραστηριοτήτων νομικής υποστήριξης συνιστά πρωτεύον χαρακτηριστικό αυτής της θέσης εργασίας, μέσα από τη διασφάλιση της πρόσβασης των ωφελούμενων στα βασικά τους δικαιώματα και την τήρηση των  Διεθνών Συμβάσεων για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Παιδιού. Κομβικός θα είναι ο ρόλος στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων υποστήριξης και προστασίας καθώς και στην νομική ενημέρωση, συμβουλευτική και βοήθεια αναφορικά με τις υποθέσεις ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων.υ.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον Πενταετή (5 έτη) δικηγορική εμπειρία,  γνώση και ενασχόληση με το δίκαιο αλλοδαπών, με υποθέσεις αιτημάτων ασύλου και το ζήτημα της παιδικής προστασίας.
 • Πτυχίο ΑΕΙ Νομικών Σπουδών.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Γνώση  των αρχών και των προτύπων ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Κατανόηση των έμφυλων διαστάσεων στον τομέα της ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Εμπειρία σχετική με την κινητοποίηση σε πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
 • Ικανότητα οικοδόμησης αποτελεσματικών, εποικοδομητικών σχέσεων εργασίας με άλλους οργανισμούς ,τοπικές αρχές και φορείς παροχής υπηρεσιών.
 • Διπλωματικές, κοινωνικές, διαπολιτισμικές δεξιότητες και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές δεξιότητες, ιδιαίτερα στη δικτύωση, στη συνεργασία με τις κοινότητες, την τοπική κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Σπουδές.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας.
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.
 • Εθελοντισμός.
 • Άδεια οδήγησης.

.

Κύριες αρμοδιότητες

Νομική Ενημέρωση και Βοήθεια

 • Νομική ενημέρωση για το status των εξυπηρετουμένων και τα βασικά τους δικαιώματα
 • Νομική Συνδρομή κατά την υποβολή αιτημάτων Διεθνούς Προστασίας και/ ή Οικογενειακής Επανένωσης
 • Συνοδεία σε καταγραφές ενώπιον της ΥΠΥΤ και της Υπηρεσίας Ασύλου και σε  συνεντεύξεις στην Υπηρεσία Ασύλου
 • Παρακολούθηση του φακέλου των εξυπηρετούμενων
 • Άμεση συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών, το δίκτυο επιτρόπων, την ΥΠΥΤ, το ΚΥΤ Φυλακίου και όλους τους φορείς και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται εντός του ΚΥΤ για την προώθηση του βέλτιστου συμφέροντός τους
 • Νομική συμβουλευτική σχετικά με ποινικές υποθέσεις εξυπηρετούμενων και εκπροσώπηση ή παραπομπή για εκπροσώπηση
 • Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες
 • Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εξακρίβωση των οικογενειακών δεσμών και την ανάληψη επιτροπείας ασυνόδευτου ανηλίκου από συγγενικό του μέλος
 • Παρακολούθηση ζητημάτων παιδικής προστασίας και συγγραφή αναφορών

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν). 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

el