Add Your Heading Text Here

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 1 άτομο για να καλύψει μια θέση «Συντονιστή Ομάδας Streetwork» για τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

ΑΡΣΙΣ UNICEF 2022

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 1 άτομο για να καλύψει μια θέση «Συντονιστή Ομάδας Streetwork» για τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση Συντονιστή Ομάδας Streetwork για την πόλη της  Θεσσαλονίκης

Περιγραφή θέσης

Κοινωνικός Επιστήμονας με εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία , καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις στην αναγνώριση μαθησιακών αναγκών παιδιών που έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ο ίδιος συντονίζει την κινητή μονάδα ως μεθοδολογικά υπεύθυνος για τη διάρθρωση και υλοποίηση μεθοδολογικά ορθών και κατάλληλων παρεμβάσεων ανά περιοχή.

Ενδεικτικά, ο Συντονιστής Ομάδας Streetwork είναι υπεύθυνος για:

 • Τις ανάγκες των παιδιών που ζουν και εργάζονται στο δρόμο και δεν έχουν πρόσβαση στο σχολικό περιβάλλον.
 • Να μεταφέρει το mobile school στις περιοχές όπου χρειάζεται σχετική παρέμβαση.
 • Την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών και την εξοικείωση με τη μαθησιακή διαδικασία.
 • Την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του προγράμματος που παρουσιάζει το mobile school και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα βασικών γνώσεων, όπως ο γραμματισμός, ανάγνωση και αρίθμηση, προσωπική υγιεινή, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση προβληματικών καταστάσεων γνώσης των δικαιωμάτων, στην οικογένεια  ή στον κοινωνικό περίγυρο.
 • Τον σχεδιασμό μαζί με τις οικογένειες των παιδιών και τους υπεύθυνους των κοινοτήτων τους, ενεργειών υποστήριξης όλης της κοινότητας στην κατεύθυνση της παιδικής προστασίας.
 • Την επίσκεψη σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου πραγματοποιούνται εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε σύγχρονα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως τα δικαιώματα των παιδιών, ο ρατσισμός, η παιδική εργασία, η βία.
 • Την συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη.
 • Την οργάνωση εργαστηρίων ενημέρωσης σε δημόσιους χώρους, με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σε κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας).
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Προϋπηρεσία σε παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες γειτονίες καταυλισμούς προσφύγων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Γνώση του πλαισίου για την παιδική εργασία.
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr έως τις 26/10/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Συντονιστή Ομάδας Streetwork για την πόλη της Θεσσαλονίκης – STW01».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 4. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Ξένης/ων Γλώσσας/ων
 5. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 27/10/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 29/10/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype ή δια ζώσης από 01/11/2021 έως 02/11/2021. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

el