Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Η ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου «ΩΡΙΩΝ» προκηρύσσει μια θέση εργασίας Street-worker πλήρους απασχόλησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

ΕΣΠΑ 21 27 ΩΡΙΩΝ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου «ΩΡΙΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 6001468 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει μια θέση εργασίας Street-worker πλήρους απασχόλησης.

Street Worker  – Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και ειδικά σε streetwork.
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτους πληθυσμούς και ειδικά πρόσφυγες ή Ρομά.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Δυνατότητα και ευελιξία σε μετακινήσεις
 • Δίπλωμα Οδήγησης και κατοχή μέσου μετακίνησης

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη Εθελοντική εργασία
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Γνώση του θεσμικού πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων
 • Γνώση Βουλγάρικης – Ρουμάνικης γλώσσας
 • Γνώση μεθοδολογίας mobile school

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και κινητοποίηση
 • Η πρωτοβάθμια συμβουλευτική βοήθεια
 • Η κατάρτιση σχεδίου και ανάληψη δράσεων παιδικής προστασίας
 • Ο εντοπισμός παιδιών και εφήβων σε κίνδυνο παραμέλησης ή εκμετάλλευσης
 • Η καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης και  των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών τους που εντοπίζονται σε είδη
 • Η διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες
 • Η διάθεση ειδών καθημερινής χρήσης( είδη σίτισης, ρουχισμός κ.λ.π.)


Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email, τα παρακάτω έγγραφα/δικαιολογητικά στο hr.thessaloniki@arsis.gr ή να τα προσκομίσουν στη Λέοντος Σοφού 26, καθημερινές μεταξύ 9.00πμ -16.00μμ, έως τις 21/08/2023, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Street Worker»:

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης).

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα παρακάτω:

 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν  και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει. 

en_GB