Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διανομής έτοιμων γευμάτων για την δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αθήνα

amif

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: AM 4586/12-11-2021

Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσιών διανομής έτοιμων γευμάτων για την δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.520,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.847,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τετάρτη 1/12/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διανομής έτοιμων γευμάτων για την δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.520,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.847,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ποσοστού 13%, για την περίοδο από 13/12/2021 έως και  27/12/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά́ βάσει της προσφερόμενης τιμής του ημερήσιου κόστους σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά ωφελούμενο άνευ ΦΠΑ.

Η προμήθεια αφορά στην καθημερινή σίτιση των φιλοξενουμένων ασυνόδευτων ανηλίκων  στη Δομή της ΑΡΣΙΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα με αντίστοιχο ΚΑΔ , που αφορά στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών,  προετοιμασίας και διανομής  έτοιμων γευμάτων,  να διαθέτουν Πιστοποιητικό HALAL, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της  ομάδας των ωφελούμενων και να ικανοποιούν όλες τις νόμιμες και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων (σύστημα HACCP).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την οικονομική του προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πρόσκλησης απεικονίζεται αναλυτικά στους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής του ημερήσιου κόστους σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά ωφελούμενο χωρίς ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Πιστοποιητικό HALAL σε ισχύ.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση στο τηλ. 2316009357, 2316007935 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο metoikos.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 22/11/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε here

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε here

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε here

en_GB