Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση εργασιών κτιριακών διαμορφώσεων επί της οδού Πλάτωνος 4-6 (Σκρα και Πλάτωνος) στην Περαία Δήμου Θερμαϊκού όπου θα στεγασθεί δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

amif

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ5002/23-02-2022

Για την απευθείας ανάθεση εργασιών κτιριακών διαμορφώσεων επί της οδού Πλάτωνος 4-6 (Σκρα και Πλάτωνος) στην Περαία Δήμου Θερμαϊκού όπου θα στεγασθεί δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.100,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 8.804,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV:  71500000-3 Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την εταιρία «ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ TEC ΙΚΕ» , (Ιερομ. Αντ. Ιωσηφίδη 40, Εύοσμος, ΤΚ 56224 Θεσσαλονίκη, τηλ: 6987938093) να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση εργασιών κτιριακών διαμορφώσεων επί της οδού Πλάτωνος 4-6 (Σκρα και Πλάτωνος) στην Περαία Δήμου Θερμαϊκού όπου θα στεγασθεί δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.100,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 8.804,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

O οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει την προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης προμήθειας.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά.

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: metoikos.procurement@gmail.com

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να λαμβάνει Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 03/03/2022 ώρα 15.00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, τεχνική περιγραφή εργασιών καθώς και υπόδειγμα προσφοράς) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε here

Για την οικονομική προσφορά πατήστε here

Για την τεχνική περιγραφή πατήστε here

Για το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης πατήστε here

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε here

en_GB