Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς με Α.Π. 024/22.03.2023 Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού οχημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Η επιχειρησιακή συνδρομή στο έργο του Εθνικού Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης με την λειτουργία: α) Κέντρου Ενημέρωσης (Info Desk) στην πόλη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και β) Κινητής Μονάδας στην πόλη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) 2014 – 2021

eea grants

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ:   024/22.03.2023

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ προϋπολογιζόμενης δαπάνης       348€ χωρίς  ΦΠΑ  και 431,52€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  για τις ανάγκες και  για την υλοποίηση του έργου «Η επιχειρησιακή συνδρομή στο έργο του Εθνικού Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης με την λειτουργία: α) Κέντρου Ενημέρωσης (Info Desk) στην πόλη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με σκοπό αφενός τον εντοπισμό ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιούν άστεγοι ή σε επισφαλείς συνθήκες και προσεγγίζουν αυτοβούλως το γραφείο παιδικής προστασίας ή παραπέμπονται από τον ΕΜΕΑ και την ενημέρωση τους, με καθήκοντα που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1 της προγραμματικής σύμβασης και β) Κινητής Μονάδας στην πόλη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με σκοπό τον εντοπισμό ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιούν άστεγοι ή σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης ή βρίσκονται σε κίνηση στις αστικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέσω της ομάδας πεδίου ή κατόπιν αιτήματος του ΕΜΕΑ, με καθήκοντα που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1 της προγραμματικής σύμβασης» με χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) 2014 – 2021.

CPV: 50112300-6

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «Η επιχειρησιακή συνδρομή στο έργο του Εθνικού Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης” με χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) 2014 – 2021 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας στα πλαίσια της δράσης  «Η επιχειρησιακή συνδρομή στο έργο του Εθνικού Μηχανισμό Επείγουσας Ανταπόκρισης” με χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) 2014 – 2021 και αφορά  το χρονικό διάστημα από   1/4/2023 έως 30/11/2023 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες και η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ, οι εξής:

Α/ΑΠεριληπτική περιγραφήΜον. Μέτρ.ΠοσότηταΤιμή μονάδαςΑξία χωρίς ΦΠΑ (€)
1Καθαρισμός  5θέσιου οχήματοςΠλυσίματα24                    8,00 €                   192,00 €
2καθαρισμός 7θέσιου οχήματοςΠλυσίματα13                  12,00 €                   156,00 €
Συνολική αξία άνευ ΦΠΑ:                   348,00 €
ΦΠΑ 24%:                     83,52 €
Συνολική αξία με ΦΠΑ:                   431,52 €

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας. 

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κλήρωση κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο    28/03/2023 και ώρα 15.00

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

· Ταχυδρομική Διεύθυνση:   Ορφανίδου 6 ,

· Fax: 2310526150

· Ηλεκτρονική Διεύθυνση: procurementstreetwork@gmail.com

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή

στα τηλέφωνα  2310271726 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurementstreetwork@gmail.com

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΜΗ

Για την πρόσκληση πατήστε here

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ

Για την οικονομική προσφορά πατήστε here

Για την Υπεύθυνη δήλωση πατήστε here

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε here.

en_GB