Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς με Α.Π. ΩΣ 2922/12.09.2022 για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία (COSMOTE, WIND ,VODAFONE) και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτες) για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ανηλίκων στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

espa metoikos
espa metoikos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής προσφοράς με Αριθ. Πρωτ. ΩΣ 2922/12.09.2022

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια  καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία (COSMOTE, WIND ,VODAFONE) και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτες) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας από  15/9/2022 έως 14/11/2022    προϋπολογισθείσας αξίας 192,00 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας   ποσού 12,80€ άνευ ΦΠΑ και 15,87€  με ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 207,87€ για  τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στη  Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η πράξη  χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

CPV: 31712111-1 (κάρτες τηλεφώνου) και 64200000-8 (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών)

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια της δράσης  ««Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία (COSMOTE, WIND ,VODAFONE) και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτες) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας από  15/9/2022 έως 14/11/2022    προϋπολογισθείσας αξίας 192,00 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας   ποσού 12,80€ άνευ ΦΠΑ και 15,87 με ΦΠΑ και συνολικά στο ποσό των 207,87€ για  τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στη  Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο της δράσης  «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου “Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η πράξη  χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης προμήθειας απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΟΣΟΤΗΤΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ  άνευ ΦΠΑΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ σε ευρώ με ΦΠΑ
1ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ(VODAFONE,COSMOTE,WIND ΚΑΙ Q ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ 12 ΕΥΡΩ16      192,00 €192,00 €
2ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ1612,80 €15,87 €

Η προμήθεια θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν:

  1. Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια τηλεπικοινωνιακών καρτών ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας σε έντυπη ή /και άυλη μορφή. Στην περίπτωση προσφοράς που αφορά κάρτα ανανέωσης χρόνου ομιλίας σε άυλη μορφή, το κόστος και η τοποθέτηση του αναγκαίου εξοπλισμού σε κάθε Δομή της ΑΡΣΙΣ θα βαρύνει τον ανάδοχο.
  2. Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
  3. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας ΤΜΗΜΑΤΟΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή
  • Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιουστινιανού αριθ. 11 , Θεσσαλονίκη

Fax: 2310526150

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: houseofarsisproc@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση στα τηλ. 2310271726  ( Aναστασία Παπαδοπούλου ) και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση houseofarsisproc@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την  15/09/2022   ώρα  15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε here

Για την οικονομική προσφορά πατήστε here

Για την πρόσκληση πατήστε here

Για την υπεύθυνη δήλωση πατήστε here.

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε here.

en_GB