Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ-/21-09-2022 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στα Ιωάννινα και της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική)

espa 2014 2020

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜΠ-/21-09-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα και της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ανατολική και Δυτική), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,04 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.400,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

CPV: καύσιμα (09100000-0), CPV: πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8)

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, και συγκεκριμένα πετρέλαιο κίνησης, για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα και των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,04 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.400,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Η  προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Κέντρο Ιωαννίνων)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ376,351,50 €564,52 €
ΤΜΗΜΑ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ανατολική και Δυτική)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ386,661,46 €564,52 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ1.129,04 €
ΦΠΑ 24%270,97 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ1.400,01 €

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για ένα ή περισσότερα τμήματα της ζητούμενης προμήθειας, προσφέροντας για το σύνολο της ποσότητας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων αναγκών, και με κριτήριο το προσφερόμενο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, την ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην  αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα της ζητούμενης προμήθειας.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyli.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 27/09/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007935, 2316009357.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Για την πρόσκληση πατήστε here.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε here.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε here.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 πατήστε here.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε here.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 1 πατήστε here.

Για το υπόμνημα έγκρισης τμήμα 2 πατήστε here.

en_GB