Add Your Heading Text Here

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών service του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία Θεσσαλονίκης με ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΜ5208/16-05-2022 

ESPA 2022

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΑΜ5208/16-05-2022

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών service του οχήματος της αποθήκης του προγράμματος και του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (50112000-3)

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών service του οχήματος της αποθήκης του προγράμματος και του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Περαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το προϋπολογιζόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας απεικονίζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα και αναλυτικά στους ειδικούς όρους, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. 

Α/ΑΠεριληπτική περιγραφήΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότηταΤιμή μονάδας (€)Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)
ΤΜΗΜΑ 1 – Αποθήκη Προγράμματος Service του οχήματος  PEUGEOT BOXER (Μοντέλο 1997) Κατ’ αποκοπή1400400,00
ΤΜΗΜΑ 2 – Περαία Θεσσαλονίκης Service του οχήματος  DACIA LODGY (Μοντέλο 2016)Κατ’ αποκοπή1400400,00
Προϋπολογιζόμενη ΔαπάνηΣυνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ (€)800,00 €
ΦΠΑ 192,00 €
Συνολικό Κόστος με ΦΠΑ (€)992,00 €

Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφέρουν για ένα, ή περισσότερα τμήματα της προμήθειας. 

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης υπηρεσίας κάθε τμήματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) 

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

6) Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  metoikos.procurement@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316007622 ή στο 2316009753.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 23/05/2022 ώρα 15.00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΠΑΚΟΛΑ

Για τους ειδικούς όρους πατήστε here.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 1 πατήστε here

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς – Τμήμα 2 πατήστε here

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε here.

en_GB