Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απασχόληση Ψυχολόγων σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Καβάλα και τη Δράμα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Ψυχολόγους μερικής απασχόλησης για τα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην  Καβάλα και τη Δράμα. 

Ενδεικτική περιγραφή καθηκόντων:

Ο/Η Ψυχολόγος των διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης λειτουργεί ως καθημερινό πρόσωπο αναφοράς των φιλοξενούμενων ανηλίκων. Λαμβάνει το κοινωνικό ιστορικό του ανήλικου και διερευνά πιθανά προβλήματα, αιτήματα και δυσκολίες προσαρμογής και διαβίωσης. Βοηθά τους ανήλικους να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες διαβίωσης ώστε να φροντίζουν τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται απλές καθημερινές καταστάσεις και προβλήματα, με στόχο την ομαλή κοινωνική ένταξη.

Συμβάλλει στην ψυχολογική ενδυνάμωση των ανηλίκων και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους καταρτίζοντας το Ατομικό Σχέδιο Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος δραστηριοτήτων, και τους ωθεί να πάρουν πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στη σταδιακή ενδυνάμωση και ένταξή τους.

Ειδικότερα :

 • Είναι υπεύθυνος/η για την λήψη ιστορικού και τυχών ευαλωτοτήτων, την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση καθώς και την κατάδειξη των κοινωνικών αναγκών των φιλοξενουμένων ανηλίκων από την άφιξή τους ως και την αναχώρηση.
 • Παρέχει ψυχολογική ενδυνάμωση στους φιλοξενούμενους μέσω τακτικών ατομικών ή ομαδικών συνεδριών και κάνει παραπομπές σε άλλους επαγγελματίες, σε φορείς ή υπηρεσίες .
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση του ατομικού φακέλου (κοινωνικό ιστορικό, εξετάσεις, παραπομπές, εντοπισμός αιτημάτων και αναγκών, κατάρτιση ατομικού σχεδίου υποστήριξης) κάθε φιλοξενούμενου.
 • Μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων διαβίωσης, αυτοσυντήρησης  και σταδιακής αυτονόμησης των φιλοξενούμενων ανηλίκων.
 • Συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα έντυπα αποτύπωσης του έργου τους και συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
 • Οφείλει να λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγελματικού του/της ρόλου, να διατηρεί  μια επαγγελματική σχέση με τους ανήλικους και να μην μοιράζεται τα προσωπικά τους δεδομένα. Έχει λάβει γνώση και οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει τον Κώδικα Αρχών και Αξιών για τις εργαζόμενες, τους εργαζόμενους και τα μέλη της ΑΡΣΙΣ και τον Κώδικα Προστασίας για τα Παιδιά και τη Νεότητα της ΑΡΣΙΣ, όπως είναι αναρτημένοι στο site της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών Ψυχολογίας από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
 • Εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο 
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. 
 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Συναφή εμπειρία με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.
 • Άδεια Οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 11/01/2021 και ώρα 17:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση diaplousproject@gmail.com με θέμα: ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ 

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για πληροφορίες: Ιωάννης Κουτούδης,  Τμήμα Ανάπτυξης, 2310.526150. 

*Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB