Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στον με αριθ. ΠΡ 44/22 Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό

ESTIA image001

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στον με αριθ. ΠΡ 44/22 Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό

Για την υλοποίηση εργασιών επισκευών και αποκατάστασης των διαμερισμάτων που μισθώνει η Οργάνωση στην Αττική στα πλαίσια του Προγράμματος  ΕSTIA 2022 (ΜΙS όπως αυτό θα διαμορφωθεί ως συνέχεια του ESTIA 2021), που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία), για την ανάδειξη Αναδόχου. Οι εργασίες για την ανάδειξη του Αναδόχου, με

CPV : 98314000 – 7 : Εργασίες Ελαιοχρωματισμού

CPV : 45422100 – 2 : Ξυλουργικές Εργασίες

CPV : 45310000 – 3 : Ηλεκτρολογικές Εργασίες

CPV : 45330000 – 9 : Υδραυλικές Εργασίες

CPV : 45453000 – 7 : Εργασίες Επιδιόρθωσης Αλουμινίου

CPV : 45440000 – 3 : Εργασίες Αποκατάστασης Τζαμιών και Πλεξιγκλάς

CPV : 44221000 – 5 : Εργασίες σε Πόρτες & Ρολά

έχουν συνολικό προϋπολογισμό 125.398,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 155.493,52 € με το Φ.Π.Α. Επιπλέον προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης πλέον 50 %.

Η προκηρυσσόμενη συμφωνία – πλαίσιο αφορά στη δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του Προγράμματος ΕSTIA 2022», (ΜΙS όπως αυτό θα διαμορφωθεί ως συνέχεια του ESTIA 2021) που χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η προκηρυσσόμενη συμφωνία – πλαίσιο αφορά στο χρονικό διάστημα από την σύναψή της μέχρι την 31.12.2022 και υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες :

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                                  56.510,00 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                  38.004,00 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                          3.092,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                   12.622,00 €

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ                                                   3.690,00 €

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ                  2.480,00  €

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΡΤΕΣ & ΡΟΛΑ                                                                        9.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 4782/2021, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 15.04.2022 ημέρα Παρασκευή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 03.05.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία, περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τις ομάδες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες. Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποια από τις Ομάδες της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έως τις 31.12.2022 από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Διευκρινήσεις προς τον οποιοδήποτε υποψήφιο Ανάδοχο παρέχονται όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.3 της διακήρυξης. Στα έγγραφα της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται και λίστες με αναλυτικές πληροφορίες για τα διαμερίσματα που μισθώνει η Οργάνωση σε Αττική. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), θα πρέπει να έχουν καταθέσει πλήρως και ευκρινώς συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ, καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται όπως ο Νόμος αναφέρει και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Προδικαστική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 210-8259880 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση estiasupplies.arsis@gmail.com.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr.

Για να κατεβάσετε το Τεύχος της Διακήρυξης πατήστε here

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ι πατήστε here

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙ πατήστε here

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ πατήστε here

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV πατήστε here

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V πατήστε here

en_GB