Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού (είδη οικιακής χρήσης, είδη μπάνιου, είδη κλινοστρωμνών, λευκά είδη, Η/Υ, software, περιφερειακά Η/Υ, ηλεκτρικά είδη και συσκευές, είδη επίπλων, είδη μεταλλικών επίπλων) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

logo amif kai tame 1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ151/15.10.2020
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών εξοπλισμού (είδη οικιακής χρήσης, είδη μπάνιου, είδη κλινοστρωμνών, λευκά είδη, Η/Υ, software, περιφερειακά Η/Υ, ηλεκτρικά είδη και συσκευές, είδη επίπλων, είδη μεταλλικών επίπλων) για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.174,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 11.376,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα, 39220000-0 Είδη οικιακής χρήσης, 39143112- 4 Στρώματα, 44410000-7 είδη μπάνιου και κουζίνας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Η συνολική ζητούμενη ποσότητα ειδών για τις πιατέλες πορσελάνης είναι 8 τμχ και για τις κούπες καφέ είναι 22 τμχ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ό,που γίνεται λόγος για είδη με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε βάρος, όγκο, χωρητικότητα, διαστάσεις ή ισχύ, θα γίνονται δεκτές προσφορές για είδη με απόκλιση έως και (+/-) 10% .

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για προμήθεια διαφόρων ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κοζάνη, προϋπολογιζόμενης 9.174,30 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 11.376,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΠΥΛΗ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΠΥΛΗ» (κωδικός ΟΠΣ MIS 5062120), περίοδο υλοποίησης από 1/5/2020 έως 30/04/2021 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΡΟΫΠ/ΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ       896,38€  1.111,51€
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ 41,13€ 51,00€
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ/ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ/ΧΑΛΙΑ 2.061,74€ 2.556,56€
ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ/ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.821,73€ 2.258,95€
ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 2.846,88€ 3.530,13€
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.506,44€ 1.867,99€
ΣΥΝΟΛΟ 9.147,30€ 11.376,14€

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για μία ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ, προσφέροντας για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ. 

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν.

Τα προς προμήθεια είδη θα  παραδοθούν στην Κοζάνη, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30/11/2020.

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και εφόσον προσκομίσει στην ΑΡΣΙΣ, εντός προθεσμίας 3 ημερών από την σχετική ειδοποίησή του, που μπορεί να παραταθεί για άλλες τρεις ημέρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) 

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασίας.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Εγνατίας 30, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη), είτε με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά ή αντίστοιχο τρόπο). Ηλεκτρονική Διεύθυνση: pyli.procurement@gmail.com

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 22/10/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

* Παρατείνεται το διάστημα υποβολής προσφορών έως τις 27/10/2020 στις 15:00 μ.μ.

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στο τηλέφωνο: 2316009357.

Για να δείτε τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το υπόμνημα έγκρισης πατήστε here

Για το 2ο υπόμνημα έγκρισης πατήστε here

en_GB