Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή Πεδίου για την στελέχωση μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Ορεστιάδας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας στην περιοχή της Ορεστιάδας.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 05/01/2022 μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη Συντονιστή Πεδίου για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Ορεστιάδας».

1.Βιογραφικό Σημείωμα

2.Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση  – θέση εργασίας ενδιαφέροντος

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1.Φωτοαντίγραφο του των τίτλων σπουδών,

2.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Προκηρυσσόμενες θέσεις Εργασίας:Συντονιστής Πεδίου

Επιχειρησιακό κέντρο: Ορεστιάδα Έβρου

Περιοχή: Θράκη, Ελλάδα

Νομοί Παρέμβασης: Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κα) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο έργου: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2019 μια Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στην περιοχή της Θράκης. Σκοπός της μονάδας αυτής είναι η υποστήριξη και προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και ανηλίκων διαχωρισμένων από τους γονείς τους από τον νεοαφιχθέντα προσφυγικό πληθυσμό στην περιοχή του Έβρου. Η ομάδα αυτή εστιάζει την παρέμβασής της στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Θέση Εργασίας: Συντονιστής Πεδίου

Σκοπός θέσης εργασίας: Συντονισμός και υποστήριξη της ομάδας στο πεδίο σε πρακτικό και μεθοδολογικό επίπεδο

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον συντονισμό δράσεων που αφορούν τους ωφελούμενους, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.Παρέχει κατευθύνσεις στα μέλη του προσωπικού για την επιστημονική μεθοδολογία και δεοντολογία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.Διασφαλίζει την καλή συνεργασία μεταξύ της ομάδας, τη διακριτότητα των ρόλων και των διαφορετικών καθηκόντων. Εκπροσωπεί τη δομή σε συναντήσεις εργασίας, δημόσιες εκδηλώσεις και στον Τύπο. Αναλαμβάνει την διασύνδεση του οικονομικού αντικειμένου με το φυσικό καθώς και την σύνδεση της ομάδας με το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για ότι θέματα προκύπτουν.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει και υποστηρίζει την ομάδα, πρακτικά και μεθοδολογικά
  • Φροντίζει ότι οι φόρμες, τα εργαλεία, οι αναφορές του προγράμματος τηρούνται και να συντάσσει την αναλυτική μηνιαία αναφορά του προγράμματος
  • Συντονίζει τον καθημερινό, εβδομαδιαίο και μηνιαίο προγραμματισμό της ομάδας και την προτεραιοποίηση των ενεργειών σχετικά με τις υποθέσεις.
  • Προγραμματίζει τακτές οργανωτικές και εποπτικές συναντήσεις με τις υπό-ομάδες
  • Φροντίζει για το well-being της ομάδας μέσα από τη διεξαγωγή μηνιαίων ατομικών συναντήσεων με το προσωπικό, με την ολομέλεια του προσωπικού, μηνιαίες εποπτείες, εκπαιδευτικά και άλλα (σε συνεργασία με το συντονιστή του προγράμματος).
  • Διασφαλίζει την καλή συνεργασία μεταξύ της ομάδας, τη διακριτότητα των ρόλων και ότι η γνώμη κάθε μέλους της ομάδας γίνεται ακουστή.
  • Συμμετέχει στο coordinationmeeting των φορέων του πεδίου και επικοινωνεί με άλλες οργανώσεις και φορείς για όσα ζητήματα προκύπτουν.
  • Ενημερώνει την ομάδα για όλες τις ενέργειες, ζητήματα και εξελίξεις που αφορούν το πρόγραμμα.
  • Οργανώνει ενέργειες για τη συνηγορία για θέματα που προκύπτουν, σε επικοινωνία με το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης.
  • Συνεργάζεται με τον διοικητικό του προγράμματος σε ότι αφορά στην πρόβλεψη των αναγκών στο πεδίο και την κάλυψή τους (προμήθειες, παραγγελίες, αναμόρφωση budget κ.α.)
  • Ενημερώνει τον υπεύθυνο του προγράμματος σχετικά με την πορεία του προγράμματος στο πεδίο, τις προκλήσεις και τις ελλείψεις που παρουσιάζονται και να συνεργάζεται μαζί του ως προς την εύρεση λύσεων

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία:

 • Προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα
 • Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • Γνώση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.
 • Γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο ,των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες  και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές , Ανθρωπιστικές ή Παιδαγωγικές Επιστήμες.
 • Εργασία ή εμπειρία με μετανάστες στην Ελλάδα ή σε άλλα περιβάλλοντα μετανάστευσης.
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
 • Εθελοντισμός.
 • Δίπλωμα Οδήγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. *Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB