Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη Θέσης Συντονιστή Ευρωπαϊκού προγράμματος με σύμβαση έργου (Ανεξάρτητων Υπηρεσιών)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του Συντονιστή (National Coordinator) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Re-Generations.

Το πρόγραμμα Re-Generations έχει στόχο να ενισχύσει την υποστήριξη που προσφέρεται σε νέους 18-21 ετών από τρίτες χώρες, με έμφαση στον προσφυγικό πληθυσμό. Η αυξημένη συμμετοχή εθελοντών πολιτών (ατόμων ή ομάδων) που συνοδεύουν τους νέους στην ενταξιακή διαδικασία μέσα από προγράμματα καθοδήγησης (mentorship) συνιστά τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος. Η εφαρμογή μοντέλων καθοδήγησης πρόκειται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των ωφελούμενων νεαρών, καθώς αφορούν παραμέτρους και σημεία παρέμβασης όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και η ψυχική ενδυνάμωση.

Στο πρόγραμμα θα εμπλακούν τουλάχιστον 200 μέντορες και 200 νεαροί τρίτων χωρών (18-21 ετών), τοπικοί φορείς που ασχολούνται με την ένταξη, η τοπική κοινότητα αλλά και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί μέσα από αλληλένδετες δραστηριότητες που χωρίζονται σε τέσσερις άξονες με τα αντίστοιχα επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

1. Ανάπτυξη ικανοτήτων μέσα από εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές συναντήσεις με τους

μέντορες και τους νεαρούς τρίτων χωρών.

2. Ανταλλαγή μέσα από ενεργό συμμετοχή σε ανοικτές θεματικές εκδηλώσεις που

σχεδιάζονται από οργανωτικές επιτροπές με τη συμμετοχή ανθρώπων από την τοπική

κοινωνία αλλά και ανθρώπων από τρίτες χώρες.

3. Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων μέσα από συναντήσεις με όλους τους τοπικούς φορείς

που ασχολούνται με την ένταξη.

4. Εποπτεία και μεταφορά γνώσης μέσα από διεθνικές και εθνικές εκπαιδευτικές

επισκέψεις καθώς και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθήκοντα συντονιστή:

 • Χαρτογράφηση οργανώσεων που εμπλέκονται στην ένταξη νεαρών προερχόμενων από τρίτες χώρες
 • Δημιουργία δεξαμενής εθελοντών μεντόρων
 • Προετοιμασία, διοργάνωση και διάδοση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για εθελοντές μέντορες
 • Εποπτεία και υποστήριξη μεντόρων
 • Περιοδικές αναφορές στους Ευρωπαίους εταίρους
 • Διασύνδεση και πραγματοποίηση συναντήσεων με οργανώσεις που εμπλέκονται στην ένταξη νεαρών προερχόμενων από τρίτες χώρες
 • Πραγματοποίηση διακρατικών επισκέψεων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών (συμπεριλαμβανομένων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών σε αντικείμενο συναφές με τον προσφυγικό πληθυσμό.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης).

Επιθυμητά προσόντα:

 • Να έχει ήδη έναρξη ελευθέρου επαγγελματία
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με συνακόλουθη εξοικείωση με τις διαδικασίες και την προετοιμασία παραδοτέων.
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση, εκπαίδευση και εποπτεία ομάδων εθελοντών.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, συγκεκριμένα ιταλικών ή ισπανικών.

Συνεκτιμούμενα προσόντα:

 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες / ομάδες εφήβων.
 • Αποδεδειγμένη εθελοντική εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή νεαρούς πρόσφυγες ειδικότερα.

Ο συντονιστής θα εργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας 27 μηνών. Οι ημέρες απασχόλησης υπολογίζονται σε 210.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.staff@gmail.com έως τις 23/08/2019, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Συντονιστή – Re-Generations».

 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δε θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 28/08/2019 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 28/08/2019.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 29 και τις 30/08/2019.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

Κατεβάστε την προκήρυξη από here

en_GB