Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης στην Αθήνα (Κοινωνικό Κέντρο), ο οποίος θα εκτελεί ειδικές εργασίες / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5070680)

logo amif kai tame 1

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 813/21
Ημερομηνία: 12/05/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Επόπτη Στέγασης ο οποίος θα εκτελεί ειδικές εργασίες στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/06/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Επόπτη Στέγασης πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση ελληνικών ή αγγλικών
 • Καλές Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα απλών τεχνικών εργασιών (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.)
 • Ομαδικό πνεύμα και προσαρμοστικότητα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα του πληθυσμού στόχου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε συναφή θέση

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν από τη συνέντευξη:

 • Διαχείριση χρόνου και εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Συνεργασία και ευελιξία στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Οργάνωση και ομαδικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών

Καθήκοντα:

 • Έλεγχος για τυχόν ανάγκη επιδιορθώσεων, προσθηκών, αποκατάσταση βλαβών και συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της Οργάνωσης για την διευθέτηση αυτών
 • Να διαθέτει εμπειρία σε εργασίες ελαιοχρωματισμού σε κάθε είδους επιφάνεια (εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, ντουλάπια, κουφώματα). Θα προετοιμάζει το χώρο εργασίας πριν την έναρξη των εργασιών με καλύμματα κ.λπ. καθώς και τα υλικά ελαιοχρωματισμού. Θα προετοιμάζει πλήρως τους τοίχους και άλλες επιφάνειες που είναι για χρωματισμό.
 • Να επιθεωρεί χώρους και να προχωρά σε επισκευές ή συντήρηση.  
 • Να υπολογίζει τα απαιτούμενα υλικά σε περίπτωση αντικατάστασης
 • Να κόβει, λειαίνει ξυλεία και άλλα υλικά σύμφωνα με τις μετρήσεις 
 • Να στήνει πατώματα, ή γυψοσανίδες διασφαλίζοντας ότι είναι αλφαδιασμένες και συμβατές 
 • Να προχωρά στην αντικατάσταση επίπλων, ντουλαπιών, ραφιών και άλλων αντικειμένων σε περίπτωση φθοράς. 
 • Να επισκευάζει κάσες, φουσκωμένες πόρτες, ντουλάπια και συρόμενους μηχανισμούς συρόμενων
 • Να αντικαθιστά κλειδαριές και πόμολα σε εσωτερικές πόρτες και μπαλκονόπορτες
 • Να διαχειρίζεται τα εργαλεία της δομής φροντίζοντας για τη συγκέντρωση και ασφάλεια τους.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.comέως την Κυριακή 23/05/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Επόπτη Στέγασης στην Αθήνα – Κοινωνικό Κέντρο».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα 
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης. 

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 24/05/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 25/05/2021.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 27/05/2021.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB