Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Επιστήμονα πλήρους απασχόλησης στο ευρωπαϊκό έργο TIATAS – Διακρατική Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ TIATAS 2022

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 155/22
Ημερομηνία: 11/05/2022

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στα πλαίσια του προγράμματος «TIATAS: Transnational Initiative Against Trafficking in the Context of European Asylum Systems».

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικών Επιστημών.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (όπου απαιτείται).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εμπειρία σε θέματα παράνομης διακίνησης, εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων.
 • Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης.
 • Δίπλωμα Οδήγησης.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν από τη συνέντευξη:

 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 Καθήκοντα:

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού και οργάνωση ατομικού φακέλου.
 • Εκτίμηση και διάγνωση αναγκών και αιτημάτων.
 • Κατάρτιση ατομικού υποστηρικτικού πλάνου δράσης.
 • Ατομική και ομαδική υποστήριξη ωφελουμένων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή υποστηρικτικών / ενδυναμωτικών δράσεων.
 • Παραπομπές σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς.
 • Διασυνδετική εργασία με άλλα τμήματα της οργάνωσης ή φορείς της κοινότητας.
 • Οργάνωση και υλοποίηση ενημερώσεων ωφελουμένων και εκπαιδεύσεων επαγγελματιών σε θέματα εμπορίας.
 • Δικτύωση με οργανώσεις της ΚτΠ και δημόσιους φορείς για θέματα εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Πέμπτη 19/05/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στα πλαίσια του προγράμματος TIATAS στην Αθήνα».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση
 3. Δύο συστατικές επιστολές εφόσον υπάρχουν.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, επίσης καλούνται να αποσταλούν μέσω email στο dpoathens@arsis.gr αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου.

Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς τα παραπάνω, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 20/05/2022 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στις 23/05/2022.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 24/05/2022. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB