Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή πλήρους απασχόλησης, Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, «Ξενοδοχείο Αμφιθέα», Αμφιθέα Ιωαννίνων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στα Ιωάννινα στα πλαίσια του προγράμματος ‘’PEDIA’’, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΟΜ).

Περιγραφή Θέσης:

 • Στην ευθύνη των επιμελητών είναι η 24ωρη εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων προστασίας του χώρου και ασφαλείας των φιλοξενουμένων.
 • Φροντίζουν την σωματική υγιεινή των παιδιών. Επιμελούνται τον ρουχισμό των παιδιών (διανομή, ανάγκες, καθαριότητα). Παρακολουθούν την καλή υγεία των παιδιών και ενημερώνουν τα πρόσωπα αναφοράς των παιδιών ή μεριμνούν για τη συνοδεία σε ιατρούς, νοσοκομείο σε συνεργασία.
 • Ενημερώνονται καθημερινά από το βιβλίο συμβάντων και συμπληρώνουν σε αυτό τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας
 • Αναλαμβάνουν την προετοιμασία βραδινού  ύπνου και φύλαξη/ επιστασία  κατά τις βραδινές ώρες.
 • Αναλαμβάνουν δράσεις δημιουργικού χαρακτήρα με τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία και με το επιστημονικό προσωπικό ή μόνοι τους. Υποστηρίζουν το σχολικό διάβασμα. Υποστηρίζουν εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας.
 • Σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα προσωπικού, σχεδιάζουν, οργανώνουν και συμμετέχουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα παρακολούθησης του έργου του φροντιστή, όπως το Ημερολόγιο Βάρδιας, τα παρουσιολόγια, τις φόρμες παραλαβής, τη Μηνιαία απολογιστική αναφορά έργου, όπως παράλληλα συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων σε σχέση με το έργο του με τους ωφελούμενους: τις ιατρικές επισκέψεις και οι τις εξετάσεις των παιδιών, τη συμμετοχή σε ομάδες κλπ.
 • Συνεισφέρουν στη ζωή, το περιβάλλον, και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους φιλοξενούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Φροντίζουν για τις προσαρμογές που χρειάζονται όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες ή το απαιτούν οι συνθήκες.
 • Φροντίζουν για τις συνθήκες υποδοχής νέων παιδιών
 • Αναφέρονται στο Συντονιστή της δομής και τον Γενικό Συντονιστή.
 • Δεσμεύονται να λειτουργούν στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ομάδας και να απευθύνονται στην ομάδα για θέματα που ξεπερνούν τα όρια του ρόλου τους και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων συναδέλφων τους.
 • Ένας ή περισσότεροι από τους φροντιστές του ξενώνα δύνανται να εκτελούν πρόσθετα χρέη οδηγού, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα.
 • Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και τις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η οργάνωση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας / Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για παιδική προστασία
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως την Τρίτη 10/9/2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsishelpdesk@gmail.com, με θέμα: ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΑΜΦΙΘΕΑ.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

en_GB