Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη θέσης εργασίας εκπαιδευτικoύ-Team Leader (πλήρους απασχόλησης)στην Ομάδα Εκπαιδευτικής Παρέμβασης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Ορεστιάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» με τη στήριξη της UNICEF και την συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

ΑΡΣΙΣ UNICEF 2022

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα (1) άτομο για εργασία στην Ομάδα Εκπαιδευτικής Παρέμβασης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην περιοχή της Ορεστιάδας,  στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» με τη στήριξη της UNICEF και την συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Θέση: Εκπαιδευτικός-Team Leader (πλήρους απασχόλησης)

ΘέσηΠεριγραφή θέσηςΑπαραίτητα προσόνταΕπιθυμητά προσόνταΣυνεκτιμώμενα προσόντα
Team Leader Έχει τη συνολική ευθύνη του Κέντρου. Συντάσσει εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές για την πρόοδο και αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος και φροντίζει για τη διασύνδεση, προκειμένου για την εγγραφή των ωφελούμενων στο πρόγραμμαΕνεργεί ως ο άνθρωπος αναφοράς/πρόσωπο αναφοράς του Κέντρου και συντονίζει την ομάδα έργουΕγγυάται ότι ακολουθούνται οι οδοί παραπομπής για τους ωφελούμενους όπως περιγράφεται στα σχετικά SOPs και αναλαμβάνει την δικτύωση με τοπικές αρχές και συνεργαζόμενες οργανώσεις για την προώθηση του προγράμματος σε συνεργασία με τον χρηματοδότη. Συμμετέχει στις συντονιστικές συναντήσεις στο Κέντρο/περιοχή αλλά και στις συναντήσεις με τον χρηματοδότη για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος. Εκπροσωπεί σε συναντήσεις με άλλους φορείς.Είναι ενεργός/ή – υποστηρικτικός/ή ακροατής/τρια των αναγκών τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους ωφελούμενους, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης.Προτείνει καινοτόμες ιδέες και λύσεις σε καθημερινά προβλήματα.Οργανώνει το πρόγραμμα – χρονοδιάγραμμα σε συνεργασία με την ομάδα και οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο παράγοντα, διασφαλίζοντας ότι όλες οι απαραίτητες προσαρμογές θα γίνουν στην ώρα τους και θα εφαρμοστούν με επιτυχία. Φροντίζει για το εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά μέσα και εκπαιδευτικούς χώρους που χρειάζονται.Οργανώνει και συμμετέχει σε ομάδες προσωπικού    Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικής σχολής ή πτυχίο ΑΕΙ με εκπαιδευτική επάρκεια Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρίαΣυναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετώνΆριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδαςΙκανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσηςΓνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τουςΕμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς/υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτουΓνώση δεύτερης ξένης γλώσσαςΜεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της ΘέσηςΠροηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδεςΕθελοντική εργασία

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο kyn@arsis.gr  και στο arsisevroseducation@gmail.com έως τις 30/11/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Εκπαιδευτικού-Team Leader’-RIC TEAM LEADER».

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Ξένης/ων Γλώσσας/ών

4. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, εφόσον υπάρχουν

Λόγω της επείγουσας ανάγκης κάλυψης της θέσης η ΑΡΣΙΣ δικαιούται να οργανώσει συνεντεύξεις και πριν την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης, ανάλογα με τα βιογραφικά που θα αποστείλουν οι υποψήφιοι.

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη (δια ζώσης).

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB