Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί σε Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη

Στα πλαίσια του προγράμματος που επιχειρεί η ΑΡΣΙΣ υπό την χρηματοδότηση  toy ‘’Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)”, Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη προκηρύσσουν μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα Φαρσί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα 6μηνης ανανέωσης.

Θέση: Διερμηνέα Φαρσί – Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση: Φαρσί.
 • Άριστη γνώση Ελληνικών.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση άλλων γλωσσών, και συγκεκριμένα: Παστού ή Αγγλικών.
 • Γνώση χειρισμού υπολογιστών.
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας.
 • Προηγούμενη ενασχόληση με το προσφυγικό.
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία).

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών. ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα διαμεσολάβησης και επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Καθήκοντα:

 • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος.
 • Επακριβής διερμηνεία των συζητήσεων που διεξάγονται ανάμεσα στο προσωπικό του προγράμματος και στους ανήλικους, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών και με πλήρη εχεμύθεια.
 • Συνοδεία των ανηλίκων σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Συνδρομή στη λήψη πληροφοριών κοινωνικού ενδιαφέροντος από τους κοινωνικούς επιστήμονες του προγράμματος.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις.

 Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες (8ωρο/5ημερο).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr 

 • Βιογραφικό Σημείωμα και
 • Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί – Θεσσαλονίκη», έως την  Κυριακή 15/12/2019.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Μετά την αξιολόγηση των βιογραφικών, έως τις 16/12/2019, θα ακολουθήσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ενημέρωση στις 17/12/2019 μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 18/12/2019 έως 24/12/2019.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου/άδειας διαμονής
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από το γραφείο της ΑΡΣΙΣ.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.  

en_GB