Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί/Παστού για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της ομάδας κοινωνικής εργασίας στο δρόμο (Street Work) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά, κ.ά.) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις υλοποιεί προγράμματα για την παιδική προστασία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του νεοαφιχθέντα προσφυγικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για την δημιουργία ενός μηχανισμού εντοπισμού και προστασίας ανηλίκων που βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας/επισφαλείς συνθήκες ως εναλλακτική στην προστατευτική φύλαξη. 

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε συνεργασία με την ομάδα Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο (Street Work) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Φαρσί/Παστού.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμημένα προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Καθήκοντα:

 • Να είναι σε θέση να αποδώσει ορθά και κατά τρόπο εύληπτο τους ιδιαίτερους νομικούς όρους και την νομική κατάσταση που αφορά σε κάθε ωφελούμενο.
 • Να γνωρίζει τον εμπιστευτικό ρόλο του και να δεσμεύεται προς τήρηση εχεμύθειας και της αρχής της εμπιστευτικότητας.
 • Να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως ̟πολιτισμικού διαμεσολαβητή.
 • Να διερμηνεύει όσο το δυνατόν ακριβέστερα, µη προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία της επικοινωνίας.
 • Να είναι ενημερωμένος σχετικά με το θέμα της συνεδρίας, ώστε να είναι σε θέση να αποδώσει σωστά και κατά τρόπο εύληπτο όλα τα στοιχεία της συνομιλίας.
 • Να πραγματοποιεί συνοδείες σε δημόσιες αρχές, σε υπηρεσίες, σε ιατρικές δομές, σε σχολεία κ.α.
 • Να μεταφράζει έγγραφα από τα Ελληνικά στη γλώσσα που γνωρίζει και αντίστροφα.
 • Να συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Να συνοδεύει τις ομάδες Street Work τόσο κατά την πραγματοποίησης της κοινωνικής εργασίας στο δρόμο, όσο και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο παρέμβασης της ομάδας.
 • Να ευθυγραμμίζεται με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/09/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση πλήρους απασχόλησης

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους ως και την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση streetwork.vacancies@gmail.com, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα Φαρσί/Παστού».

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB