Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη μιας θέσης εργασίας για τη στελέχωση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή του Έβρου

IOM ARSIS EU 2022

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή του Έβρου, στο πλαίσιο του έργου Harmonizing Protection Practices in Greece (HARP), τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας: Συντονιστής/ρια Πεδίου

Επιχειρησιακό κέντρο : ΚΥΤ Φυλακίου,Ορεστιάδα Έβρου

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 03/06/2022 μέσω email στο arsishelpdesk@gmail.com τα κάτωθι, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Συντονιστή Πεδίου».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο/Η συντονιστής/ρια είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση και τον συντονισμό δράσεων που αφορούν τους ωφελούμενους, το προσωπικό και τις διαδικασίες λειτουργίας για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρέχει κατευθύνσεις στα μέλη του προσωπικού για την επιστημονική μεθοδολογία και δεοντολογία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Διασφαλίζει την καλή συνεργασία μεταξύ της ομάδας, τη διακριτότητα των ρόλων και των διαφορετικών καθηκόντων. Εκπροσωπεί τη δομή σε συναντήσεις εργασίας, δημόσιες εκδηλώσεις και στον Τύπο. Αναλαμβάνει την διασύνδεση του οικονομικού αντικειμένου με το φυσικό καθώς και την σύνδεση της ομάδας με το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για ότι θέματα προκύπτουν.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Προηγούμενη εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα ανθρωπιστικής προστασίας.
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα
 • Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών.
 • Γνώση των αρχών και προτύπων ανθρωπιστικής και παιδικής προστασίας.
 • Γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες  και διαπολιτισμική ευαισθησία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση με υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας και πρωτοβουλίας.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας στη γραπτή και τη λεκτική επικοινωνία.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.
 • Δικαίωμα στην εργασία στην Ελλάδα ή την ΕΕ.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Νομικές, Κοινωνικές , Ανθρωπιστικές ή Παιδαγωγικές Επιστήμες
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Κιρμαντζί, Σορανί, κ.ά.)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας.
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων.
 • Εθελοντισμός.

Καθήκοντα:

 • Συντονίζει και υποστηρίζει την ομάδα, πρακτικά και μεθοδολογικά
 • Φροντίζει ότι οι φόρμες, τα εργαλεία, οι αναφορές του προγράμματος τηρούνται και συντάσσει την αναλυτική μηνιαία αναφορά του προγράμματος
 • Συντονίζει τον καθημερινό, εβδομαδιαίο και μηνιαίο προγραμματισμό της ομάδας και την προτεραιοποίηση των ενεργειών σχετικά με τις υποθέσεις.
 • Προγραμματίζει τακτές οργανωτικές και εποπτικές συναντήσεις με τις υπο-ομάδες
 • Φροντίζει για το well-being της ομάδας μέσα από τη διεξαγωγή μηνιαίων ατομικών συναντήσεων με το προσωπικό, με την ολομέλεια του προσωπικού, μηνιαίες εποπτείες, εκπαιδευτικά και άλλα (σε συνεργασία με το συντονιστή του προγράμματος).
 • Διασφαλίζει την καλή συνεργασία μεταξύ της ομάδας, τη διακριτότητα των ρόλων και ότι η γνώμη κάθε μέλους της ομάδας γίνεται ακουστή.
 • Συμμετέχει στις συναντήσεις των φορέων του πεδίου και επικοινωνεί με άλλες οργανώσεις και φορείς για όσα ζητήματα προκύπτουν.
 • Ενημερώνει την ομάδα για όλες τις ενέργειες, ζητήματα και εξελίξεις που αφορούν το πρόγραμμα.
 • Οργανώνει ενέργειες για τη συνηγορία για θέματα που προκύπτουν, σε επικοινωνία με το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης.
 • Συνεργάζεται με τον διοικητικό του προγράμματος σε ότι αφορά στην πρόβλεψη των αναγκών στο πεδίο και την κάλυψή τους (προμήθειες, παραγγελίες, αναμόρφωση budget κ.ά.)
 • Ενημερώνει τον υπεύθυνο του προγράμματος σχετικά με την πορεία του προγράμματος στο πεδίο, τις προκλήσεις και τις ελλείψεις που παρουσιάζονται και συνεργάζεται μαζί του ως προς την εύρεση λύσεων

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν). 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB