Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη μιας (1) θέσης εργασίας Φροντιστή πλήρους απασχόλησης στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» της ΑΡΣΙΣ στην Δυτική Θεσσαλονίκη

AMIF TAME 2022

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 950

Ημερομηνία: 24/10/2022

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στην Δυτική Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για (2) μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση: Μία θέση Φροντιστή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους με ασυνόδευτα ανήλικα
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης – Β Κατηγορίας  τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Εθελοντική εργασία

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και Αργιών
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε καθεστώς πίεσης
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Καθήκοντα:

 • Τη συνδρομή στη φροντίδα των παιδιών  και  του χώρου των διαμερισμάτων σε συνεργασία με τα παιδιά.
 • Τη διευθέτηση των καθημερινών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διαμονή των ανηλίκων
 • Την παροχή φροντίδας, εκπαίδευσης και βοήθειας των ανηλίκων στην αυτονόμηση και την ένταξη
 • Την παροχή ειδών διατροφής, υγιεινής, ρουχισμού, καθώς και εισιτήριων, τηλεκαρτών και άλλων ειδών στους ανήλικους
 • Την υποστήριξη, κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, των ασυνόδευτων ανηλίκων σε ζητήματα που δεν άπτονται της κοινωνικής υπηρεσίας ή της νομικής υποστήριξης
 • Τη διαχείριση των αιτημάτων των παιδιών και παραπομπή στο κατάλληλο μέλος του επιστημονικού προσωπικού (κοινωνικό επιστήμονα, νομικό) για οτιδήποτε σχετίζεται με ανάγκες και αιτήματα των παιδιών.
 • Την τήρηση της κοινής ησυχίας και όλων των κανόνων που οι ανήλικοι έχουν υπογράψει στο συμφωνητικό φιλοξενίας, την ομαλή συμβίωση των ανήλικων, τον έλεγχο της λήψης της συνταγογραφημένης φαρμακευτικής αγωγής τους.
 • Την ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού για ζητήματα που κρίνει σημαντικά (διαφωνίες μεταξύ των φιλοξενουμένων κτλ)
 • Τις αναγκαίες συνοδείες σε νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της βάρδιας του
 • Τη συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού.
 • Την ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40 ώρες

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο pylistaff.arsis@gmail.com έως τις 03/11/2022 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Φροντιστή στην Δυτική Θεσσαλονίκη–Πρόγραμμα ΠΥΛΗ».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση(Βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης)

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
 3. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εάν υπάρχουν)

Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 04/11/2022 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 04/11/2022.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου (skype, webex) από τις 07/11/2022 έως τις 08/11/2022. 

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ. *Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB