Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εργασίας στη δομή «Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο» στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: Θ13972

Ημερομηνία: 30/11/2022

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού  και 1 θέση Φύλακα/Φροντιστή/ια (έκτακτο προσωπικό).

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί δομής φιλοξενίας για ευάλωτες οικογένειες και μόνες γυναίκες σε κύηση/λοχεία ή σε κίνδυνο που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης (συντονιστής φορέας) και της ΑΡΣΙΣ (εταίρος φορέας) στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Δήμου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου ‘’REACT 2022-Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασίας’’» με κωδικό ΟΠΣ 5184523. Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του  Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΑΕ 6552).

1). Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό).
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό).
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (αν δεν υπάρχει υποψήφιος/α με εμπειρία σε δομή φιλοξενίας θα θεωρηθεί συναφής εμπειρία η προηγούμενη εργασία στο προσφυγικό πεδίο).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποιημένη).

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλική ή Γερμανική).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης:

 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με ιδιωτικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας προσωπικού.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
 • Εμπειρία στην οργάνωση και εποπτεία επί του φυσικού αντικειμένου.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στη μη διάκριση.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Εκτίμηση των κοινωνικών αναγκών των φιλοξενουμένων στη δομή, εντοπισμός περιπτώσεων που χρήζουν ειδικής μέριμνας.
 • Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τους ωφελούμενους, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τη διεκπεραίωση ενεργειών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.
 • Οργάνωση και υλοποίηση του ατομικού πλάνου υποστήριξης των φιλοξενουμένων.
 • Σύνταξη αναφορών και εκθέσεων, τήρηση του αρχείου που αφορά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.
 • Συνοδείες των φιλοξενουμένων σε δημόσιες υπηρεσίες, δομές πρωτοβάθμιας υγείας και ιδιωτικούς φορείς.
 • Συμμετοχή σε ενέργειες που συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός κοινοτικού περιβάλλοντος εντός της δομής.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): 40

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 06/12/2022 με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο» τα κάτωθι:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα όπου θα πρέπει να αναγράφεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και η βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση (βιογραφικά που θα αποσταλούν χωρίς την επιστολή δεν θα θεωρηθούν έγκυρα και δεν θα συμπεριληφθούν στη διαδικασία αξιολόγησης).

είτε με φυσική παρουσίαέως τις 06/12/2022 καταθέτοντας τα παραπάνω σε σφραγισμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου/η και τον τίτλο της προκήρυξης στη γραμματεία της δομής (Άνδρου 1, Κάτω Τούμπα, τ.κ 54638) καθημερινά  08.00-17.00.

Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν στη συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών.
 3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 4. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης ΣΚΛΕ.
 5. Φωτοαντίγραφο πτυχίων ξένων γλωσσών.
 6. Φωτοαντίγραφο πιστοποίησης Η/Υ.
 7. Αποδεικτικά έγγραφα προηγούμενης σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Υποψήφιοι/ες που θα παραστούν στη συνέντευξη χωρίς τα παραπάνω έγγραφα δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 07/12/2022 και οι υποψήφιοι/ες που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις) θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 08/12/2022 και 09/12/2022.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται  σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

2). Θέση Φύλακα/Φροντιστή/ιας (έκτακτο προσωπικό).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου.
 • Καλή γνώση Η/Υ.
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας.
 • Εμπειρία σε εργασίες παροχής υπηρεσιών στον άνθρωπο.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία σε σχέση με το προσφυγικό/μεταναστευτικό πεδίο.
 • Εμπειρία σε δομές ή υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Απαραίτητες δεξιότητες που θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης:

 • Ευελιξία/Διαθεσιμότητα εργασίας σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινή, απογευματινή, βραδινή βάρδια) τις καθημερινές, τις επίσημες αργίες & κατ’ έθιμο και τα Σαββατοκύριακα.
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, συντονισμού και οργάνωσης κατά την υλοποίηση των καθηκόντων.
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής διαφορετικότητας, των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση ως προς την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα απασχόλησης καθώς και την τυχόν προσαρμογή σε επείγουσες περιπτώσεις.

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Ο/Η φύλακας-φροντιστής/ια θα απασχολείται στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη καλύπτοντας: 1). Πάγιες ανάγκες της δομής ήτοι τις κανονικές άδειες μέρους του προσωπικού (φύλακες/φροντιστές, υπεύθυνη καθαριότητας, επόπτρια στέγασης), τις επίσημες αργίες & τις κατ’ έθιμο αργίες, 2). Έκτακτες ανάγκες όπως είναι οι άδειες ασθενείας μέρους του προσωπικού (φύλακες/φροντιστές, υπεύθυνη καθαριότητας, επόπτρια στέγασης).

Βασικό καθήκον της θέσης εργασίας είναι η υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών κατά τη διάρκεια της βάρδιας που στόχο έχουν την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δομής. Το Φιλοξενείο είναι ξενώνας όπου παρέχονται στέγαση, σίτιση και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε οικογένειες και μόνες γυναίκες σε κύηση/λοχεία ή σε κίνδυνο που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Η δυναμικότητα του ξενώνα ανέρχεται στα 21 άτομα.

Τα κύρια καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης εργασίας είναι:

 • Υπηρεσίες φύλαξης του χώρου (πρωινή, μεσημεριανή, βραδινή βάρδια).
 • Εποπτεία του χώρου σε όλη τη διάρκεια της βάρδιας εργασίας και διευκόλυνση/καθοδήγηση των φιλοξενουμένων, προκειμένου να τηρούν τους κανόνες διαμονής.
 • Εφαρμογή των άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής που ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φιλοξενουμένων κατά τη διάρκεια διαμονής τους στη δομή.
 • Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της δομής όπως είναι η παραλαβή, ο έλεγχος και η διανομή του ημερήσιου παρεχόμενου φαγητού στους φιλοξενούμενους, η καταγραφή  ή/και υλοποίηση τεχνικών εργασιών σε φθορές που μπορεί να προκύψουν στον πάγιο εξοπλισμό και το κτίριο, η τακτοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και η αποθήκευση των αναλώσιμων ειδών.
 • Συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων που τηρούνται σε καθημερινή βάση όπως είναι το ημερήσιο βιβλίο βάρδιας.
 • Συνεργασία με το προσωπικό της δομής για θέματα που άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας και ενημέρωση του συντονιστή σε περιπτώσεις κρίσεων.
 • Συμμετοχή στις ομάδες του προσωπικού.

Ώρες απασχόλησης (εβδομαδιαίως): έως και 40 ώρες σε περιόδους αδειών του προσωπικού, των επίσημων & κατ’ έθιμο αργιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν είτε μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr έως τις 13/12/2022 με τίτλο «Προκήρυξη για τη θέση Φύλακα/Φροντιστή/ιας (έκτακτο προσωπικό) στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο» τα κάτωθι:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

είτε με φυσική παρουσία  έως τις 13/12/2022 καταθέτοντας τα παραπάνω σε σφραγισμένο φάκελο με το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου/η και τον τίτλο της προκήρυξης στη γραμματεία της δομής (Άνδρου 1, Κάτω Τούμπα, τ.κ 54638) από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-17.00.

Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν στη συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών.
 3. Αποδεικτικά έγγραφα προηγούμενης σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Υποψήφιοι/ες που θα παραστούν στη συνέντευξη χωρίς τα παραπάνω έγγραφα δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν στις 14/12/2022 και οι υποψήφιοι/ες που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις) θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 15/12/2022 και 16/12/2022.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε.

Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

*Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται  σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB