Add Your Heading Text Here

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας

logo-amif kai tame

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα και όχι στις 14-15/6/2018. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Η ΑΡΣΙΣ στην Μακρινίτσα Μαγνησίας  προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος Σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Άριστη Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες
 • Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS OFFICE, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους φορείς
 • Εμπειρία σχεδιασμού και συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης, προστασίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
 • Εμπειρία στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Εθελοντική εργασία.
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Απαραίτητες δεξιότητες που θα κριθούν στη συνέντευξη:

 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στην διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας

Καθήκοντα

Ο/Η Κοινωνικός/η Λειτουργός θα απασχολείται στον ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα Μαγνησίας και θα υποστηρίζει την κατάλληλη λειτουργία του ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων/ παιδιών, μέγιστης χωρητικότητας 30 παιδιών. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η παροχή καθημερινής φροντίδας στα παιδιά που διαμένουν στον ξενώνα φιλοξενίας και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό:

 • Την ανάληψη διαχείρισης θεμάτων που προκύπτουν στον φιλοξενούμενο πληθυσμό.
 • Τη διατήρηση αρχείου περιστατικών.
 • Την εκτίμηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των ανηλίκων και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής υποστήριξης.
 • Την οργάνωση παραπομπών των υποθέσεων που αναλαμβάνει αναφορικά με την παροχή νομικής συνδρομής, υπηρεσιών υγείας ή όποιων άλλων ζητημάτων προκύψουν ανά περίπτωση εντός και εκτός του φορέα.
 • Την τήρηση όλων των στοιχείων υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος
 • Να κινείται στο χώρο έτσι ώστε να παρατηρεί και να συνεισφέρει στη ζωή, το περιβάλλον και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας.
 • Τη διαμόρφωση, σε συνεργασία με τη συντονίστρια, του ατομικού πλάνου δράσης του ανήλικου.
 • Υποστηρίζει την δημοσιότητα του έργου
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας
 • Συμμετέχει στις εβδομαδιαίες συναντήσεις του προσωπικού.
 • Συνοδείες σε νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες ή δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της βάρδιας της.
 • Την ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 40/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.volos@outlook.com έως τις 11/06/2018, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 13/06/2018 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα από 14/06/2018 έως 15/06/2018. 

Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.
en_GB