Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού για Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων (Ήπειρος)

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού / Κοινωνικού Επιστήμονα για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ήπειρο.

Περιγραφή Θέσης:

Είναι υπεύθυνοι για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων, την υποστήριξη των σχέσεων των φιλοξενούμενων, την ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και για τη συνεργασία με την κοινότητα.

Ειδικότερα:

 • Αναλαμβάνει την προετοιμασία της υποδοχής των ανηλίκων, την ενημέρωση τους και την διαδικασία ένταξης τους.
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση του ατομικού φακέλου (κοινωνικό ιστορικό, εξετάσεις, παραπομπές, εντοπισμός αιτημάτων και αναγκών, κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης) κάθε φιλοξενούμενου.
 • Συμμετέχει στο διαγνωστικό και υποστηρικτικό έργο με τη διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού και την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των φιλοξενουμένων καθώς και με τη θεώρηση της κοινωνικής διάστασης των αναγκών των φιλοξενουμένων με την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης.
 • Είναι υπεύθυνοι για την συγγραφή πληροφοριακού σημειώματος στην περίπτωση που ο ωφελούμενος μεταφερθεί σε άλλη δομή ή μετεγκατασταθεί σε άλλη χώρα με νόμιμη διαδικασία (σε περίπτωση μετεγκατάστασης το πληροφοριακό σημείωμα πρέπει να είναι στα Αγγλικά).
 • Αναλαμβάνει τη συστηματική και τακτική συνεργασία με τους ανήλικους για εμψύχωση, ενδυνάμωση, ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενεργοποίηση και προετοιμασία λήψης απόφασης για την ένταξη τους στην κοινότητα και την αυτονόμηση τους, αξιολογώντας από κοινού με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και τους ανήλικους τις προόδους και τους στόχους.
 • Υποστηρίζει και προωθει τα κοινωνικά δικαιώματα των φιλοξενουμένων, διευρύνοντας και αξιοποιώντας κάθε είδους κοινωνικών και προνοιακών παροχών, υπηρεσιών, πηγών και προγραμμάτων υποστήριξης της κοινότητας.
 • Συνεισφέρει στη ζωή, το περιβάλλον, και τις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δημιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υποστηρικτικής ατμόσφαιρας, συνεργαζόμενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά με τους φιλοξενούμενους σε τυπικές και μη τυπικές συναντήσεις και δραστηριότητες.
 • Συμβάλλει στη διασύνδεση με την κοινότητα μέσω της κοινωνικής της μελέτης, της ανάλυσης της δυναμικής της, της επιλογής τρόπων συστηματικής διασύνδεσης και ένταξης της στο κοινοτικό πλαίσιο, της εκτίμησης και αξιοποίησης των κοινοτικών πηγών για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των φιλοξενουμένων, καθώς και μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης.
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Δράσεων.
 • Συμμετέχει στη συγκρότηση των εθελοντικών ομάδων, της εκπαίδευσης και της εποπτείας των εθελοντών/ντριών και των φοιτητών/τριών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.
 • Αναλαμβάνει την εκπαίδευση και υποστήριξη των προς ενηλικίωση φιλοξενουμένων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας (ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, εκπαιδευτικά εργαστήρια, σύνδεση με χώρους παραγωγής, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών).
 • Αναλαμβάνει τη συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας.
 • Συνοδεύει φιλοξενούμενους.
 • Αναφέρεται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη ασυνόδευτων ανηλίκων και τη Συντονίστρια
 • Συμμετέχει στις ενέργειες προσέλκυσης χορηγιών.
 • Συμμετέχει στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους φορείς χρηματοδότησης με την έγκαιρη κατάθεση των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Συμμετέχει υποχρεωτικά στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Τριετής εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Γνώση του νομικού πλαισίου για την παιδική προστασία
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εθελοντική εργασία
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Παρακαλώ καταχωρίστε τις αιτήσεις σας στην ηλεκτρονική φόρμα στα Αγγλικά μέχρι τις 26/05/2019.

(Αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ή χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arsis.uam.konitsa@gmail.com ή καλέστε στο τηλέφωνο της Δομής  (από τις 09:00 ως τις 17:00): 6983605464).

Η ΑΡΣΙΣ αναζητά άμεσα συνεργάτη και διατηρεί το δικαίωμα να καλύψει τη θέση, αν βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, πριν την λήξη της προθεσμίας. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου θα έχει διάρκεια ως το τέλος του Ιουνίου με πιθανή επέκταση, ανάλογα με την πορεία του προγράμματος.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις εργασίας:

https://goo.gl/forms/Tu7WOZKOwTDs9G8D3

en_GB