Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡ59/21 για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για την Εστία Προσφύγων – ξενώνας φιλοξενίας μονογονεϊκών οικογενειών στην Αθήνα ( Λεωφόρος Συγγρού 352)

logo amif kai tame 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡ59/21

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για την Εστία Προσφύγων – ξενώνας φιλοξενίας μονογονεϊκών οικογενειών  στην Αθήνα ( Λεωφόρος Συγγρού 352)  με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 35.436,10 € χωρίς Φ.Π.Α. και 40.042,79 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV:  CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής 15800000-6, ψωμί:  15811100 – 7

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για την Εστία Προσφύγων – ξενώνας φιλοξενίας μονογονεϊκών οικογενειών  στην Αθήνα ( Λεωφόρος Συγγρού 352).     

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021» για το έτος 2021, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 ή όπως θα τροποποιηθεί / μετονομαστεί το εν λόγω πρόγραμμα στο μέλλον.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

CPV:  CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής 15800000-6, ψωμί:  15811100 – 7  

Η προμήθεια των υπηρεσιών  θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό  για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον /τους Ανάδοχο/ους έως 31/12/2021.

 Η παρούσα σύμβαση   υποδιαιρείται σε ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με τους  παρακάτω πίνακες :

ΤΜΗΜΑ 1 (ΑΘΗΝΑ)                            

ΟΜΑΔΑ Α: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ                                                              5.876,10 €

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΕΑΣ                                                                                      9.431,90 €

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ                                    16.578,10 €

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΡΤΟΣ                                                                                     3.550,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ                                                                  35.436,10 €

ΦΠΑ 13%                                                                                                    4.606,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ                       40.042,79 €

  • Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ του τμήματος.  Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας  της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•             Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά  τις ομάδες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες .

•             Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποιο ΤΜΗΜΑ ή ΟΜΑΔΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού  για τα υπόλοιπα.

•             Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την  οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως τις 31/12/2021, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα.

•             Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

  • Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ  ( καθαρή αξία) . Η προσφερόμενη τιμή αφορά το ημερήσιο κόστος σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά φιλοξενούμενο. Στην τιμή́ περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες  κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από́ το Φ.Π.Α., για την προετοιμασία και την διανομή των έτοιμων γευμάτων καθώς και το κόστος μεταφοράς των γευμάτων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.
  • Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών σίτισης για την Δομή φιλοξενίας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας  είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία  δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στις Δομές κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης.
  • Η παροχή των ειδών της σύμβασης θα γίνεται εβδομαδιαίως,  ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής και το αργότερο έως τις 31-12-2021.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται στις 29-04-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30.

               Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13-05-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών περίπου από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, δηλαδή έως 31-12-2021.

•             Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Μαυροματαίων 43, Αθήνα, ΤΚ 104 34) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2108259880 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση estiasupplies.arsis@gmail.com.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Για την περίληψη πατήστε here

Για το τεύχος διακήρυξης πατήστε here

Για το παράρτημα Ι πατήστε here

Για το παράρτημα ΙΙ πατήστε here

Για το παράρτημα ΙΙΙ πατήστε here

Για το παράρτημα IV πατήστε here

Για το παράρτημα V πατήστε here

Για το παράρτημα VI πατήστε here

en_GB