Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα-Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Κιρμαντζί και Αραβικών

iom oim
iom oim

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Διερμηνέα-Πολιτισμικoύ Διαμεσολαβητή Kιρμαντζί και Αραβικών για τη στελέχωση της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή του Έβρου, στο πλαίσιο του έργου Harmonizing Protection Practices in Greece (HARP), τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Προκηρυσσόμενη Θέση Εργασίας: Διερμηνέας-Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Kιρμαντζί και Αραβικών

Παρατείνεται η προκήρυξη μέχρι την Παρασκευή 13/11/2023

Παρατείνεται η προκήρυξη μέχρι την Παρασκευή 1/11/2023

Παρατείνεται η προκήρυξη μέχρι την Παρασκευή 27/10/2023

Επιχειρησιακό κέντρο : ΚΥΤ Φυλακίου,Ορεστιάδα Έβρου

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν έως τις 18/10/2023 μέσω email στο arsishelpdesk@gmail.com τα κάτωθι, με θέμα: «Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα-Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Κιρμαντζί και Αραβικών».

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Ο Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής θα είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη διερμηνεία ατομικών συνεδριών με ασυνόδευτους ανήλικους που εισέρχονται στην Ελλάδα από τα σύνορα του Έβρου και τη διασφάλιση της σωστής ενημέρωσής τους σχετικά με την κατάσταση στη χώρα, τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Θα συνοδεύει και θα υποστηρίζει την ομάδα μέσω της διερμηνείας, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεφώνου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Κιρμαντζί και Αραβικών.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (Σορανί, κ.ά.).
 • Δίπλωμα οδήγησης Β΄ κατηγορίας.
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους.

.

Καθήκοντα:

 • Να είναι σε θέση να αποδώσει ορθά και κατά τρόπο εύληπτο τους ιδιαίτερους νομικούς όρους και την νομική κατάσταση που αφορά σε κάθε ωφελούμενο.
 • Να γνωρίζει τον εμπιστευτικό ρόλο του και να δεσμεύεται προς τήρηση εχεμύθειας και της αρχής της εμπιστευτικότητας.
 • Να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως ̟πολιτισμικού διαμεσολαβητή.
 • Να διερμηνεύει όσο το δυνατόν ακριβέστερα, µη προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία της επικοινωνίας.
 • Να είναι ενημερωμένος σχετικά με το θέμα της συνεδρίας, ώστε να είναι σε θέση να αποδώσει σωστά και κατά τρόπο εύληπτο όλα τα στοιχεία της συνομιλίας.
 • Να μεταφράζει έγγραφα στη γλώσσα που γνωρίζει.
 • Να συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
 • Να ευθυγραμμίζεται με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη τα κάτωθι:

 • Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή του δελτίου αιτούντος ασύλου ή της αστυνομικής ταυτότητας
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν). 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση, τα οποία αποτελούν και τα κριτήρια αξιολόγησης του δυνητικού προσωπικού, και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Κατά τη συνέντευξη μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία επιβεβαίωσης των προσόντων σας, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε. Κατά την πρόσληψη θα ζητηθούν από την ΑΡΣΙΣ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την εγγραφή των εργαζομένων στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ.

Εξαιτίας του επείγοντος της πρόσληψης, η ΑΡΣΙΣ έχει το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία και νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας, εφόσον βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος. *Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

en_GB