Add Your Heading Text Here

Search
Close this search box.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΩΣ3408/05-07-2023 Για την με απευθείας ανάθεση παροχής ηλεκτρολογικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

espa metoikos
espa metoikos

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΩΣ3408/05-07-2023

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής ηλεκτρολογικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο  του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» και του έργου «Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ», προϋπολογισθείσας αξίας  2.420,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 3.000,80ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV:71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5163942) και του έργου «Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5165755), στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Την επιχείρηση «Μαχαιρόπουλος Σταύρος»  ( Την επιχείρηση «Μαχαιρόπουλος Σταύρος»  ( Βασ. Όλγας 187, Θεσσαλονίκη , Τηλ: 2310705273, τηλ: 2310419249)) να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής ηλεκτρολογικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο  του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» και του έργου «Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ», προϋπολογισθείσας αξίας  2.420,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. και 3.000,80ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο οικονομικός φορέας  πρέπει να καταθέσει την προσφορά του προσφέροντας για το σύνολο της ζητούμενης παροχής υπηρεσιών.

Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της ζητούμενης υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν:

α) όλες τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές εργασίες για την  εκ νέου σύνδεση της κεντρικής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (λόγω αλλαγής θέσης) με τις δύο δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων (μεταφορά παροχών, νέοι ηλεκτρολογικοί πίνακες, νέα εγκατάσταση τριφασικής παροχής στο «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» κ.λ.π)  σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσης: Τεχνικές Προδιαγραφές και Υποχρεώσεις Αναδόχου.

β) την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118.

Σύμφωνα με το άρθρο 120, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά́.

Το κόστος που αντιστοιχεί στο έργο «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» είναι το 1/3 της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης και το  κόστος που αντιστοιχεί στο έργο «Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» είναι τα 2/3 της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομισθεί  μαζί με την οικονομική προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

1) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, για συμμετοχή

2) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, για συμμετοχή

3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών ΕΦΚΑ, για συμμετοχή (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)

4) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, απάτη εις βάρος των  οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το Taxis, όπου φαίνεται ότι η επιχείρηση είναι ενεργή.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί στην ΑΡΣΙΣ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

•             Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 30, 54625, Θεσσαλονίκη

•             Fax: 2310526150

•             Ηλεκτρονική Διεύθυνση: houseofarsisproc@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν Πληροφορίες από το site της Άρσις www.arsis.gr ή στα τηλέφωνα: 2316007622 και 2316009753.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ΑΡΣΙΣ το αργότερο έως την 13/07/2023 ώρα 16:00

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόσκληση (ειδικοί όροι, υποδείγματα προσφορών) είναι αναρτημένα στη σελίδα της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης από το site της ΑΡΣΙΣ www.arsis.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Για την πρόσκληση πατήστε here

Για τους ειδικούς όρους πατήστε here

Για το υπόδειγμα της οικονομική  προσφοράς πατήστε here

Για το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης πατήστε here

en_GB