Add Your Heading Text Here

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ01/2021 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Πυλαία Θεσσαλονίκης) και στην Αλεξανδρούπολη (δομή Έλλη)

logo amif kai tame 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ01/2021

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Πυλαία Θεσσαλονίκης) και στην Αλεξανδρούπολη (δομή Έλλη) με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 46.176,56 € χωρίς Φ.Π.Α. και 52.179,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV : 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 26) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής  υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (Δομή ΕΛΛΗ).

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» για το έτος 2021, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 ή όπως θα τροποποιηθεί / μετονομαστεί το εν λόγω πρόγραμμα στο μέλλον.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

CPV Παροχή ετοίμων γευμάτων: 55320000-9.

 Η προμήθεια των υπηρεσιών  θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό  για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον /τους Ανάδοχο/ους έως 30/06/2021.

 Η παρούσα σύμβαση   υποδιαιρείται σε ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με τον  παρακάτω πίνακα :

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 30

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 14.974,20 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 16.920,85 €

ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 30

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 14.974,20 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 16.920,85 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 29.948,40€

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 33.841,69€

ΟΜΑΔΑ Β:ΔΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ 26

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 16.228,16 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 18.337,82 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 46.176,56 €

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 52.179,51 €

•             Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.176,56 € χωρίς Φ.Π.Α. και 52.179,51 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

•             Προσφορές υποβάλλονται για μία ή για όλες τις ομάδες της ζητούμενης προμήθειας. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ  κρίνεται ως απαράδεκτη.

•             Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά  τις ΟΜΑΔΕΣ στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες .

•             Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποια ΟΜΑΔΑ  της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού  για τα υπόλοιπα.

•             Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την  οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως τις 30/06/2021, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα.

•             Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

  • Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  ανά ΟΜΑΔΑ υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ  ( καθαρή αξία) . Η προσφερόμενη τιμή αφορά το ημερήσιο κόστος σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά φιλοξενούμενο. Στην τιμή́ περιλαμβάνονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες  κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από́ το Φ.Π.Α., για την προετοιμασία και την διανομή των έτοιμων γευμάτων καθώς και το κόστος μεταφοράς των γευμάτων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές  Ταγαράδες , Πυλαία)  και στην Αλεξανδρούπολη (Δομή ΕΛΛΗ).
  • Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια υπηρεσιών σίτισης για κάθε Δομή φιλοξενίας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας  είναι ενδεικτικές, κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία  δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τον αριθμό των φιλοξενουμένων στις Δομές κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης.
  • Η παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά,  ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής και το αργότερο έως τις 30-06-2021.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται στις 26-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00.

                Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 08-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί στις 08-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6  μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, δηλαδή έως 09-09-2021.

•             Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Για την περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού πατήστε εδώ

Για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού πατήστε εδώ

Για το παράρτημα Ι πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙΙ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙΙΙ πατήστε εδώ

Για το παράρτημα ΙV πατήστε εδώ

Για το παράρτημα V πατήστε εδώ

Για το παράρτημα VI πατήστε εδώ

el