Add Your Heading Text Here

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/2020 για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) για τις ανάγκες των Δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Δομή Ωραιοκάστρου, Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ) και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.693,57€ χωρίς Φ.Π.Α. και 7.060,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

logo amif kai tame 1

CPV 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού .

Διευκρινιστική δήλωση έχει αναρτηθεί στο τέλος του κειμένου*.

Παρατείνεται η προθεσμία λήξης της υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 28/07/2020 ώρα 15:00 μ.μ.

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διάφορων ειδών εξοπλισμού (ηλεκτρικά είδη και συσκευές, επαγγελματικός εξοπλισμός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.) για το έτος 2020.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020 , η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο « Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 2855/φ.38/28-11-2019 2η Τροποποιητική Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 39717200-3 Συσκευές κλιματισμού.

Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον /τους Ανάδοχο/ους έως 30-09-2020.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ΟΜΑΔΕΣ και ΤΜΗΜΑΤΑ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΟΜΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΙA’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 205,65€ 255,01€
ΤΜΗΜΑ 3 (ΦΡΙΞΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΙΑ’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 411,30€ 510,01€
ΤΜΗΜΑ 4 (ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.334,69€ 2.895,01€
ΤΜΗΜΑ 7 (ΔΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ) Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 846,77€ 1.049,99€
ΤΜΗΜΑ 8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ/ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 282,26€ 350,00€
Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.612,90€ 2.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ 5.693,57€ 7.060,02€

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.693,57€ χωρίς Φ.Π.Α. και 7.060,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ και για μια ή όλες τις ΟΜΑΔΕΣ κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος της προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει διακριτά τα Τμήματα και τις Ομάδες στον ίδιο ή σε διαφορετικούς προσφέροντες.

• Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης για κάποια ΟΜΑΔΑ ή ΤΜΗΜΑ της παρούσας σύμβασης δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού για τα υπόλοιπα.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την οριστική κατακύρωση της προμήθειας έως τις 30-09-2020, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί νωρίτερα. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

• Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ χωρίς ΦΠΑ (καθαρή αξία).

• Οι αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές , κατ’ εκτίμηση των αναγκών των Δομών της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν τελικά θα προκύψουν από τις τρέχουσες ανάγκες των Δομών και η αξία τους δεν θα ξεπεράσει την προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει : α) την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας για κάθε ΟΜΑΔΑ ή/και ΤΜΗΜΑ σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο και β) την ματαίωση της σύναψης της σύμβασης για όλες ή κάποιες από τις ΟΜΑΔΕΣ του διαγωνισμού, στην περίπτωση που η κατακύρωση και υλοποίηση της προμήθειας δεν μπορεί τυπικά και ουσιαστικά να ολοκληρωθεί έως την 30-09-2020 , εφόσον οι σχετικές δαπάνες είναι μη επιλέξιμες στα πλαίσια του υλοποιούμενου από την αναθέτουσα προγράμματος ΜΕΤΟΙΚΟΣ και η αναθέτουσα δεν έχει πλέον συμφέρον στην υλοποίηση της προμήθειας για το λόγο αυτό .

 Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά , ανάλογα με τις ανάγκες των Δομών της ΑΡΣΙΣ ως Αναθέτουσας Αρχής .

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται στις 14/07/2020 , ημέρα Τρίτη ώρα 11.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 24/07/2020, ημέρα Παρασκευή ώρα 17.00 μ.μ. . Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί στις 27-07-2020 , ημέρα Δευτέρα ώρα 11.00 π.μ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 5 (πέντε) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους στο διαγωνισμό, δηλαδή έως 24-12-2020.

Ένσταση μπορεί να υποβληθεί κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή στην προαναφερθείσα διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (Εγνατία αριθ. 30 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54625) και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση www.arsis.gr
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την αναθέτουσα αρχή στο τηλέφωνο 2316009357 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση metoikos.procurement@gmail.com.

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα Ι – Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές- Ειδικοί όροι πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα ΙΙΙ – ΤΕΥΔ (αρχείο κειμένου) πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα ΙΙΙ – ΤΕΥΔ (αρχείο pdf) πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα IV – Υποδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα V – Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Για το Παράρτημα VI – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πατήστε εδώ.

*Για τη διευκρινιστική δήλωση πατήστε εδώ.

Για το πρακτικό της παράτασης πατήστε εδώ.

Για το πρακτικό της 2ης παράτασης πατήστε εδώ.

el